پايان تحقيقات در پرونده دکلهاي نفتي

Shargh - - سیاست -

ايسنا: روز گذشــته دادستان تهران در نشست شوراي معاونان دادســتاني تهران، درباره پرونده حقوقهاي نجومي با تقسيم پرونده به سه بخش، عنوان کــرد: «در بخش اول مربوط به پزشــکان، غالب مــوارد اعلامي کمتر از ســقف 20 ميليون تومان بوده و مبالغ مازاد مربوط به کارانه پزشکي و حق محروميت از مطب بوده است؛ بخش دوم راجع به اســتادان دانشگاههاست که گزارشهاي واصله در دســت بررسي اســت؛ اما بخش سوم ناظر بر مديران شرکتهاي بيمه، بانکها و برخي مراکز بزرگ صنعتي است و حقوقهاي نجومي با مبالغي مانند 50 ميليون تومان و حتي بيش از آن پرداخت شده که هيچگونه توجيهي براي آن ارائه نشده اســت». عباس جعفريدولتآبادي افزود: «در اين بخش همچنين وامهاي کلان با سود کم به برخي مديران پرداخت شــده يا برخي متهمان به طور همزمان در چند دستگاه يا شرکت اشتغال داشــته و حقالزحمه دريافت ميکردهاند. در اين رابطه، به تعدادي از متهمان اين پروندهها تفهيم اتهام شــده و پروندهها در جريان رسيدگي است. همچنيــن اکثريت متهمان وجوه مــازاد دريافتي را مســترد کردهاند کــه به منزله نفــي تعقيب و مجــازات نخواهد بــود». او از بازداشــت يکي از متهمــان مرتبط با جريان انحرافــي نيز خبر داد و اعلام کرد تحقيقــات در پرونــده دکلهاي نفتي پايان يافته و کيفرخواســت ايــن پرونده بهزودي صادر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.