اساسنامه سازمان شهرداريها غيرقانوني نيست

Shargh - - سیاست -

ايرنا: وزارت کشور با انتشار اطلاعيهاي اظهارات منسوب به شــهردار تهران درباره غيرقانونيبودن اساســنامه ســازمان شــهرداريها را رد و تأکيد کرد: اتقان و اســتواري چارچوب قانوني ســازمان شهرداريها محرز است. در بخشي از اين اطلاعيه آمده اســت: «از آنجا که يکــي از وظايف قانوني ســازمان شــهرداريها؛ نظارت بر عملکرد هريک از شــهرداريهاي کشــور از حيث ميــزان انطباق عملکرد شهرداران و مديران شهرداري با قوانين و مقررات است؛ اعمال مجدانه اين وظيفه از سوي ســازمان در مقاطــع مختلف بــا واکنشهايي از سوي برخي از شهرداران محترم مواجه ميشود. ازجمله؛ شهرداري تهران در زمان تصدي شهردار قبلي با ادعايي شبيه به اظهارات اخير منسوب به جناب آقاي دکتر قاليباف، از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري؛ درخواســت ابطــال تصويب نامه مورخ 5/8/۱۳65هيئت وزيران راجع به موافقت با تأسيس ســازمان شــهرداريها را مينمايد که هيئــت مذکــور در دادنامه شــماره ۳۳8 و ۳۳9 مورخ 5/20/۱۳87 به صراحت اعلام ميدارد که سازمان مذکور بر اساس قانون تشکيل و اساسنامه آن در چارچــوب قوانين و مقررات ذيربط تهيه و بــه تأييد مراجــع قانوني ذيربط رســيده و کاملا قانوني است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.