موافق حضور زنان در ورزشگاه

Shargh - - سیاست -

علــي مطهــري، نايبرئيس مجلــس: بنده با حضور بانوان در ورزشــگاهها با حفظ موازين شــرعي موافقم و در صــورت رعايت موارد و حدود با آن مخالفتي ندارم. اميدوارم با تکميل ورزشــگاه ۴0هزارنفــره زنــان فرصت حضور بيشتري مهيا شود.) ايلنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.