تفهيم اتهام ۴ استاندار

Shargh - - سیاست -

ايلنا: چهــار نفر از اســتانداران دولت يازدهم بهخاطر تخلفات انتخاباتي در دادســراي کارکنان دولــت حاضــر و تفهيم اتهام شــدند. اســدالله درويشاميري اســتاندار زنجــان، فريدون همتي اســتاندار قزوين، محمدناصر نيکبخت اســتاندار همدان و غلامرضا شريعتي استاندار خوزستان به اتهام تخلفات انتخاباتي در انتخابات ارديبهشــت ماه ســالجاري بــه دادســراي کارکنــان دولت احضــار و تفهيــم اتهام شــدهاند. طبق اطلاعات بهدســتآمده براي برخي از اين اســتانداران قرار کفالت صادر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.