عرايض بنده را تقطيع ميکنند

Shargh - - سیاست -

علمالهدي: برخي عناصر مغرض عرايض بنده را تقطيع ميکنند. يک جمله تند و تيز از وسط کلام من ميگيرند و منتشــر ميکننــد. صحبتي درباره تفاوت فرهنگي صنعت گردشگري و زيارت داشتم بهگونهاي عنوان ميکنند که من با اشتغال جوانان و صنعت گردشگري مخالفم. )ايسنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.