ديدار خانواده مديران بازداشتشده تلگرام با پزشکيان

Shargh - - سیاست -

ايلنــا: برخــي از خانوادههــاي مديــران بازداشتشــده کانالهــاي تلگرامي با مســعود پزشــکيان، نايبرئيس مجلس ديدار کردند. طبق ابلاغيه قضائي قرار اســت جلســه رســيدگي به اتهامات مديران بازداشتشده کانالهاي تلگرامي در روزهــاي ‪2۳ 22،‬ و 2۴ مــرداد در شــعبه ۱5 دادگاه عمومي و انقلاب تهران به رياســت قاضي صلواتي برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.