نخستين سفر ظریف به فت آ ان آهمهرينیدهكجاامشود پميساز رويکارآمدن ترامپ

Shargh - - سياست -

جواد ظریف هفته آینده براي شــرکت در نشست مجمــع عاليرتبه سیاســي ســازمان ملل در ســال 2017 به مقر ســازمان ملل در نیویــورک ميرود. در این نشســت او با برخي همتایانش از جمله اعضاي 5+1 ماقات ميکند. این اولین سفر وزیر خارجه ایران به ایالات متحده آمریــکا بعد از رويکارآمدن دونالد ترامپ در این کشور است.

پایــگاه اینترنتي شــوراي روابط خارجــي آمریکا اعام کرده محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوري اسامي ایران قرار اســت 26 تیرماه )17 جولاي( در این شــورا حضور یافته و به گفتوگو بپردازد. ظریف پیش از ایــن هم در این اندیشــکده شــوراي روابط خارجي آمریکا در نیویورک حضور یافته و ســخنراني کرده اســت. این نشســت با حضور ریچــارد هاس، رئیس شــوراي روابط خارجي برگزار ميشود و قرار است ظریف در این نشست درباره تحولات کنوني در منطقه خاورمیانه سخنراني کند.

در این سفر عباس عراقچي و مجید تختروانچي معاونــان وزیر خارجه، ظریــف را همراهي ميکنند. عراقچي توضیح داده «در جریان سفر آقاي ظریف به نیویورک ایشان با تعدادي از مقامات شرکتکننده در اجاس عاليرتبه سیاسي سازمان ملل دیدار و رایزني ميکند و ســخنراني در تعــدادي از مراکز مطالعاتي و اندیشــکدهها از دیگر برنامههــاي وزیر خارجه در جریان این ســفر اســت ». ســفر آمریکایــي ظریف و معاونانــش در روزهــاي منتهي به دومین ســالگرد دستیابي به اجراي برجام انجام ميشود.

عراقچي در پاســخ به این سؤال که در جریان این سفر با همتایان آمریکایي خود دیدار و گفتوگوهایي خواهید داشت، تأکید کرد : «در جریان سفر مورد اشاره با تعــدادي از مقامات شــرکتکننده در این اجاس از جملــه اعضــاي ‪+5 1‬رایزنيهــا و گفتوگوهایي خواهیم داشــت و با طرف آمریکایي نیز اگر دیداري انجام شــود، در چارچوب ضرورت و مسائل مرتبط با برجام اســت و ارتباطي بیش از این نداریم و اگر لازم باشد در سطح کارشناسي یا در همین حدود براساس ضرورت، ممکن اســت دیدارهاي دوجانبهاي آن هم فقط مربوط به اجراي برجام داشته باشیم.»

پيشمذاکره با رفيق روس

به نظر ميرســد دیــدار احتمالي ایــران و آمریکا در سطح معاونان یا کارشناســان وزیر خارجه باشد. ظریف و معاونانش بعد از ایــن مذاکرات راهي وین ميشوند و کمیسیون مشــترک برجام 30 تیر در وین برگزار ميشود. درســت یک روز بعد از آنکه مهلت تعلیــق شــشماهه دوم تحریمها از ســوي ترامپ رسیده اســت و اگر او پاي فرمان تعلیق تحریمها را امضــا نکند، در عمل برجام را نقــض کرده و ایران و دیگر اعضاي ‪+5 1‬باید به آن واکنش نشان دهند.

روز گذشته سرگئي ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه که به تهران سفر کرده بود، با عباس عراقچي همتاي ایرانــياش رایزني کرد. ایــن گفتوگوها در راستاي برگزاري کمیســیون مشترک برجام است که قرار است آخر ماه در وین برگزار شود.

عراقچي گفته در این نشست پیشاپیش موضوعات مربوط به کمیسیون مشترک برجام، موضوع بدعهدي آمریکایيها و اجراي برجام نیز بررســي ميشود. به گفتــه عراقچي نحوه مقابله دولــت جدید آمریکا با برجــام و دیدگاههایي که آنها مطرح کردهاند، یکي از بحثهاي جدي ایران در کمیســیون مشترک برجام خواهد بود.

برجام جایگزین ندارد

ریابکــوف، معــاون وزیر امور خارجه روســیه در تهــران، قبل از مذاکره با همتاي ایراني خود در جمع خبرنگاران گفت: ما کماکان به دولت واشنگتن تأکید ميکنیــم که هیچ جایگزیني براي برجام وجود ندارد و ایــن توافق از ســوي آمریکا و دیگــر طرفها باید حفظ شــود. اینکه دولت آمریــکا در جریان بازنگري سیاســتهایش در قبال تهران این ســؤال را درباره ادامه برنامه جامع اقدام مشترک پیشروي خود قرار داده، براي ما بســیار نگرانکننده است اما در روسیه دولت و تمام کســاني کــه در مذاکرات براي حصول برجام حضور داشــتند، تاش ميکنند دولت آمریکا را متقاعد کنند که هیچ جایگزیني براي برجام وجود ندارد.

ریابکــوف در ادامه تأکید کــرد: برجام یک توافق مفید و سودمند اســت که هم به نفع ایران و هم به نفع ثبــات و امنیت منطقه و ثبــات و امنیت جهاني اســت و ما هر تاشــي را براي بازنویســي این توافق یا تفســیر مجدد آن رد ميکنیم. مــا بر این باوریم که این یک توافق متوازن و مثبت اســت و به طور کامل اطمینان داریم که ایران و تمام کساني که به درستي برجام ایمان دارند، قــادر خواهند بود از این لحظات ســخت عبور کنند و همچنین معتقدند که آمریکا از این توافق منحرف نشــده است. این سیاست ماست و مــا همچنان این مســئله را در گفتوگو با مقامات آمریکایي تأکید ميکنیم.

ریابکــوف همچنین گفت: مــا از رایزنيهاي اخیر دربــاره تحریمهاي مضاعف واشــنگتن علیه نهادها در ایران و دیگر کشــورها پس از آغــاز به کار دولت ترامپ به شدت متأســف شدیم. این چیزي است که در تناقض اگر نه با متن برجام، بلکه با روح آن است.

ایــن مقام روس بیان کرد: مشــکاتي که در اینجا وجــود دارد مربوط به عملکرد آمریــکا و دولت این کشور اســت و ما امیدواریم آنچه واشنگتن بازنگري سیاستهایش در قبال تهران ميخواند، به این نتیجه منتهي شود که هیچ دلیلي براي زیرسؤالبردن برجام وجــود ندارد. دســتکم این رویکردي اســت که ما همواره در تمام ســطوح، چه ریاستجمهوري و چه سطوح پایینتر به مقامات آمریکایي یادآور شدهایم.

به گزارش ایســنا، قرار است 29 تیرماه، مرحلهاي دیگــر از تمدید تعلیــق تحریمهاي ایران از ســوي آمریــکا با امضاي رئیسجمهوري این کشــور انجام شــود. همچنین همزمان با این مرحله، آمریکا اعام کرده اســت که نتایج آنچه دولت ترامپ «بازنگري در برجــام» ميخوانــد را اعــام ميکنــد. موضوع بازنگــري آمریکا در برجــام از مســائل نگرانکننده ایران و طرفهاي دیگر توافق هســتهاي اســت که در اظهــارات و ســخنرانيهاي مختلف مقامات این کشــورها هرگونه تفسیر جدید و تغییر در متن برجام را رد کردهاند. با این حــال دولت ترامپ تاش دارد به هر شکل شــده در این توافق و روند اجراي آن به طور مســتقیم و غیرمستقیم اختال ایجاد کند که از سوي ایران از مصادیق بدعهدي آمریکا شناخته شده است.

آخرینبــار بــا نامــه رکــس تیلرســون تعلیق تحریمهاي آمریکا علیه ایران در چارچوب برجام در 18 مي )29 اردیبهشــت( تمدید شــد. تعلیق برخي از تحریمهــاي آمریکا در چهار ماه باید تمدید شــود و برخي دیگر شــشماهه باید تمدید شــوند که 18 جولاي تاریخ بعدي تمدید تعلیقهاي شــشماهه است.

تحریم جدید در هزارتوي قانونگذاري آمریکا

کمیســیون مشــترک برجــام در پیش اســت اما همزمــان در ایــالات متحــده آمریکا، بحث بر ســر تحریمهــاي جدید ایــران بیــن جمهوريخواهان و دموکراتها در مجلس نمایندگان، سنا و کاخ سفید ادامه دارد. یک مقام کاخ ســفید بــا انتقاد از طرح مجلس ســناي آمریکا براي تحریم ایران و روســیه گفت بعید اســت ایــن طرح حمایت هــر دو حزب جمهوريخــواه و دموکــرات را به دســت آورد. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاري آسوشــیتدپرس، کاخ ســفید روز دوشــنبه اعــام کرد: بســته جدید تحریمهاي اقتصادي که قرار اســت علیه روســیه و ایران به اجرا گذاشــته شود، اختیارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را محدود ميکند. این در حالي است که دموکراتها از اینکه دولت ترامپ ميکوشد جرائم در نظر گرفتهشــده در این بســته تحریمي را کاهش دهد، انتقاد ميکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.