کنارآمدن با ایرانیها سخت است

Shargh - - سياست -

تســنیم: جیمز ماتیس، وزیر دفــاع آمریکا، در ســخنانی گفت دلیل اینکه اســد هنوز در قدرت اســت، وتوی دیپلماتیک روســیه، قدرت نظامی ایــران و حــالا توان نظامی روســیه اســت. وزیر دفاع آمریــکا، در اظهاراتی بار دیگــر ایران را به فرستادن موشک برای حزبالله لبنان و انصارالله در یمــن متهم کرد. ماتیــس همچنین جمهوری اســامی را بزرگترین عامــل بیثباتی در منطقه خاورمیانــه خواند و گفت «تمــام مردم منطقه» از قاهــره و تلآویو تا ریاض چنیــن نظری دارند. او همچنیــن مدعــی شــد: «درحالحاضــر آنها موشــکهای بالســتیک را به یمن بردهاند که از آنجا به عربســتان سعودی شلیک شد. کنارآمدن با آنها خیلی ســخت خواهد بود. درنهایت کاری که باید کرد همان اســت که وزیــر خارجه وقت هیاری کلینتون کرد، یعنی با اعمال تحریم علیه آنها، تحریمهای اقتصادی، آنها را واداشــت پای میز مذاکره بیایند چون میخواهند در قدرت باقی بمانند». او گفــت: «میتوان دید کــه چرا اوباما اینقدر برای جلوگیری از دســتیابی آنها به ساح اتمی مضطرب بود». وزیر دفاع آمریکا درعینحال گفت: «شما نباید کاری کنید که مردم ایران با این حکومت نامحبوب متحد شــوند. اگر شما هر دو آنها را زیر فشــار قرار دهید، نتیجه این اســت که آنها به هم نزدیک خواهند شــد». وی افزود: «ما باید اطمینان حاصل کنیم که مردم ایران میدانند ما با آنها ستیزی نداریم».

او درباره ســوریه گفت: «دلیل اینکه ]بشــار[ اســد هنوز در قدرت اســت، وتــوی دیپلماتیک روســیه، قدرت نظامی ایران و حــالا توان نظامی روسیه اســت. بدون اینها، مردم سوریه پنج سال پیش او را بیرون میکردند». رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، اواســط ماه ژوئن در ســخنانی در مجلــس نمایندگان گفته بود سیاســت دولت او حمایت از انتقال مســالمتآمیز قــدرت در ایران اســت. تیلرســون گفته بود: «سیاست ما در قبال ایران این است که مانع از هژمونی و استیاطلبی آن شویم، توانایی آنها در تولید تسلیحات اتمی را مهار کنیم و از عناصــری در داخل ایران حمایت کنیم که نتیجه آن انتقال مسالمتآمیز حکومت خواهد بــود و البته همانطورکه میدانیم، چنین عناصری حضور دارند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.