بازتاب

Shargh - - سياست -

پاســخ روابط عمومي شرکت واحد اتوبوس راني تهران و حومه:

احتراما، با عنایت به مطلب مندرج در آن روزنامه به تاریــخ 03/31/1396، با عنوان «گایه از جمــعآوري اتوبوسهــاي میدان قــدس- میدان امــام خمیني)ره)» بــه آگاهي ميرســاند: با توجه به راهاندازي ایســتگاه خط یك مترو واقع در میدان تجریش و کاهش مســافر خط 357 )میدان قدسپایانه امــام خمیني(، برابر مصوبه کمیته حملونقل عمومي شهرداري تهران این خط جمعآوري گردیده اســت. لذا شــهروندان محترم ميتوانند از خطوط 304 )سیدخندان- میدان امام خمیني( و 303 )پیچ شمیران- قدس( نیز استفاده نمایند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.