بدهي دولت به تأمين اجتماعي چقدر است؟

Shargh - - اقتصاد -

فارس:

معاون اقتصادي سازمان تأمين اجتماعي با اشــاره به درآمد 51هزارميلياردتوماني سازمان در سال گذشته گفت: مصارف اين سازمان 62هزارو 800 ميليارد تومان بوده است.

وليالله افخمي ديروز در بيستوهشتمين جلسه هيئــت نماينــدگان اتــاق بازرگاني تهران بــه ارائه گزارشي از اقدامات سازمان تأمين اجتماعي پرداخت و گفت: خصوصيسازي در سازمان تأمين اجتماعي ضرورت است و اين موضوع را دنبال ميکنيم.

معاون اقتصادي سازمان تأمين اجتماعي با تأکيد بر اينکه ســازمان تأمين اجتماعــي براي تأمين مالي به دنبال فشار به بخش خصوصي نيست، افزود: به جاي آن سعي داريم با برگزاري جلسات مطالباتمان را از دولت دريافت کنيم و از بخش خصوصي در اين رابطه تقاضاي کمــک داريم. عضو هيئت نمايندگان اتــاق بازرگانــي تهران گفــت: 200 هــزار نفر هم از ســازمان تأمين اجتماعي حق بيمه بيکاري دريافت ميکننــد که در مجمــوع ماهانه به ايــن افراد 220 ميليارد تومان پرداخت ميشود. افخمي با اشاره به درآمدهاي ســازمان تأمين اجتماعي در سال گذشته بيــان کرد: دريافتي ســازمان از محل حق بيمهها در ســال ۹5 مبلغ ۴۷هزارو 600 ميليارد تومان و درآمد حاصل از ســرمايهگذاري سازمان هزارو ۴00 ميليارد تومان بوده است. وي افزود: درآمد حاصل از خسارت و جرائم 800 ميليارد تومان و درآمد حاصل از کمک و هدايا ۹00 ميليارد تومان و ساير درآمدهاي سازمان تأمين اجتماعي در سال ۹5 مبلغ 500 ميليارد تومان بوده است. معاون اقتصادي سازمان تأمين اجتماعي بيان کرد: در مجموع ســال گذشــته ســازمان تأمين اجتماعــي 51 هــزار ميليارد تومان دريافتي داشــته و مصــارف آن 62هــزارو 800 ميليــارد تومان بوده اســت. افخمي اظهار کرد: حدود ۴0 هــزار ميليارد تومان در ســال گذشته ســازمان تأمين اجتماعي به بازنشســتگان حقوق پرداخته کرده و بقيه درآمدها هم صرف پرداخت حقوق به کارکنان و هزينه درمان مستقيم و غيرمســتقيم شده است. وي با بيان اينکه منشأ بدهيهاي دولت به ســازمان تأمين اجتماعي ســه درصد حق بيمه دولــت و دو درصد حق بيمه حرف و مشــاغل آزاد و 20 درصد حق بيمه سربازي است، گفت: در مجموع سازمان تأمين اجتماعي ۹2 ميليارد تومان از دولت مطالبه دارد. معاون اقتصادي ســازمان تأمين اجتماعي با تأکيد بر اينکه ســازمان تأمين اجتماعي حق ورود به کارگاهها را به جز براي بررسي و اطمينانحاصلکردن از پرداخت حق بيمه کارگري ندارد، گفت: سازمان فقط بايد مطمئن شود که حق بيمه کارگران پرداخت ميشــود و اگر ورود به کارگاهي از سوي ســازمان تأمين اجتماعي بابت موضوعي غير از اين انجام شــده، غيرقانوني اســت. وي گفت: براســاس بخشنامه ابلاغي سال گذشته دولت مؤسسه حسابرسي فقط حق بازرسي دفاتر در کارگاهها را براي مدت يک سال دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.