يک زن، مديرعامل هما شد

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: وزير راه و شهرســازي در حکمي فرزانه شــرفبافي را بــه عنوان سرپرســت جديد شــرکت هواپيمايــي جمهوري اســلامي ايــران تعيين کرد و مأموريتهاي ششگانهاي براي وي ترسيم کرد. 1-اقدام برای بازسازي ساختاري همهجانبه هما اعم از حقوقی، مالي، فني و ناوگان و تجهيزات مطابق با مصوبه هيئت وزيران و پيگيري و تداوم فعاليتهايي کــه مديريت پيشــين دراينباره آغــاز کردند و انجام دادند. 2- هما بايد براي رقابت در ســطح منطقه و جهان آماده و بهعنوان شــرکتي در سطح جهاني ارتقا يابد. لازمه ايــن کار بهکارگيري مديريت و تحول تمامعيار در شــرکت اســت که اميد اســت با همکاري تمام همــکاران هما و با تکيــه بر هويت همايــي آنان و توسعه فرهنگ مشــارکت و مسئوليت اجتماعي در شــرکت اين کار به نحو احسن و با کمترين هزينه به سرانجام برسد. ۳- ايمنــي و اســتانداردهاي پــرواز قواعــد شکســتناپذيری در عمليــات هوانوردي هســتند. از شــما و تمام عوامل فني و عملياتــي هما انتظار ميرود که به طور مستمر نحوه بهکارگيري و اجراي فرايندهــاي ايمنــي و اســتاندارها را ارزيابی کنيد و اقدامــات لازم را برای افزايــش کارايي آنها معمول داريد. ۴- تکيه بر اصول مديريت بازرگاني حاکميت شرکتي و مديريت حرفهاي مهمترين اصولي هستند که بايد مورد توجه سرکار و همه اعضاي محترم هيئتمديره باشد و بههيچوجه از آنها تخطي نکنيد. 5-هما در نهايت يک شــرکت خدمــات هواپيمايي اســت؛ ازايــنرو، اصليتريــن هــدف آن بايد جلب رضايت مشــتريان باشــد. بــا وجود اينکه نوســازي ناوگان به مرور زمان انجام خواهد شــد، هما بايد به دستورالعمل حقوق مسافر وفادار و همه تلاش خود را برای کمينهکردن تأخيرها و عرضه برترين خدمات به مشــتريان بــه کار گيــرد. نهايتا برترين شــاخص موفقيت هما ميزان رضايت مشتريان آن است. 6- با توجه به خريد هواپيماهاي برد کوتاه، يک تغيير ســاختاري در ســازمان هما بايد صورت گيرد تا هما بتواند خدمات منطقهاي را در ايران عرضه کند. همه ما از اينکه هما پيامآور توســعه منطقهاي، دسترسي گستردهتر مردم به خدمات هوايي و برقراري عدالت جغرافيايي در آينده خواهد بود، افتخار خواهيم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.