ايران و پازل فرمانروايی عربستان

Shargh - - اقتصاد -

عربســتان در دوره اوبامــا يک متهم مســلم در گــزارش محرمانــه کنگره آمريــکا به دليــل واقعه تروريستی 11 سپتامبر 2001 تلقی میشد، چون نقش دولتی عربســتان در اين واقعه به اثبات رسيده بود و به همين دليــل قانون JASTA درکنگره برای دريافت غرامت از عربستان به تصويب رسيد و عربستان به هر دری میزد بلکه از دســت اين قانون نجات پيدا کند. با ظهــور دونالد ترامپ در صحنه رياســتجمهوری آمريکا و طرح اينکه کشــورهای خاورميانه خود بايد هزينه اقدامات آمريــکا برای حفظ امنيت را بپردازند، فضا برای عربســتان فراهم شــد. عربســتان با اعزام هيئتهای آشــکار و پنهان به واشنگتن به توافقی با ترامپ دست يافت که هزينه طرحهای مشترک آمريکا و عربســتان در خاورميانه را بپردازد. خريدهای عظيم تســليحاتی بخشــی از اين تعهد عربستان محسوب میشــود. اينکه عربستان چه نوع تعهداتی به ترامپ داده ممکن است زيبنده يک کشور مستقل نباشد، اما از نگاه صاحبنظران و تحليلگران بينالمللی، عربستان توانسته در مجموع جايگاه خود را از يک متهم مسلم به يک شاکی و بازيگر مدعی در خاورميانه تبديل کند. به عبارت ديگر عربســتان تهديد جــدی عليه خود را نــزد آمريکا به يک فرصت طلايی تبديل کرد. علاوه بر عربســتان، اســرائيل و ترکيه هم که در دوره اوباما در تنگنا بودند و اجازه تخطی جدی به محدوده بازيگری ايران را در خاورميانه نداشتند، با ظهور دونالد ترامپ فرصت يافتند مخالفتهای خــود را با ايران به ثبت برســانند. اينکه ايران از فرصت طلايــی دوران اوباما چه استفادهای کرد و چه راهکاری در پيش گرفت که آن فرصتهــا در دوره دونالد ترامپ به تهديد تبديل نشــوند، قابل بررسی و تأمل اســت اما واقعيت قطر میتواند فرصت جديدی برای ايران به وجود آورد که در صورت به کارگيری سياســت و کياست میتوان به نتايــج گوناگون ازجمله حفظ جايگاه قطر در منطقه، جدايی جناح ميانهرو شــورای همکاری خليج فارس از عربستان، کاهش تهديدات و تحريمهای جديد عليه ايران و حفظ قــدرت منطقهای ايــران در خاورميانه دست يافت. در صورت اعمال سياستهای تبليغاتی يا تهديدات تبليغاتی، همه اين دســتاوردها مسلما بر باد خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.