جبران عقبماندگی پزشکی با همگرايی

Shargh - - اقتصاد -

درحالحاضر نياز به يک دبيرخانه متمرکز و مدرن برای ثبت اطلاعات بيماران و انجام مکاتبات مختلف بــرای آنها، نيــاز به مشــاورههای هرچه ســريعتر با تعدادی هرچه بيشتر از متخصصين مختلف، ضرورت ارائــه خدمات چندتخصصی در بســياری از بيماران، پزشــکان متخصــص را مجبور میکند کــه به جای مطب در پلیکلينيکهای تخصصی مشــغول به کار باشند. دولت میتواند با تدبيرهای تشويقی و حمايت از تعرفههای واقعی چارچوبهــای لازم را برای اين اشــکال جديد فراهــم آورد. از نظر آموزشــی، همه اشــکال و امکانات موجود با نيازهای آموزشی کشور در تضاد هســتند. آموزش پزشــکی از ســوی افرادی معدود در بيمارستانهايی محدود و با اشکالی بسيار محدودتر و عمدتا به شــکل تئوری صورت میگيرد و بازهم عمدتا به شــکل تئوری آزموده میشــود. تنها دولت اســت که میتواند همه اين سدها را به نحوی بشکند. کار اصلاح اشکال تحقيق و پژوهش در کشور ما از اصلاح درمان و آموزش پزشــکی آسانتر است. عجيب آنکه اين کمبودها با وجود تأکيدهای فراوانی بوده است که در سالهای گذشته بر اهميت تحقيقات میشــد! ارتقای هيئت علمی صرفا براســاس ميزان تحقيقاتش صورت میگرفت و نمره فارغالتحصيلی در آن بحبوحه و کارزار وانفسای «حافظه برتری » بورد -که بايد يک کتاب چند هزار صفحهای به طور کامل با جداول و زيرنويسها در مغز دانلود میشــد- هم منوط به چاپ يک مقاله تحقيقاتی بود! اصلاح همه ســاختارهای پيشگفته اقتدار دولتــیای میخواهد که جز با همکاری و تشــريک مساعی جامعه پزشکی مقدور نخواهد شد.

*مدیر سابق گروه مغز و اعصاب علومپزشکی ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.