وزارت اقتصاد بازار سرمايه را دريابد

Shargh - - اقتصاد -

بازار ســرمايه نبض کارکرد اقتصاد سالم در سطح کلان است. يکي از نشــانههاي بيماري اقتصاد ايران، وقوع بيماري در اين بازار اســت. حتي گاه قلب مردم با نبض اين بازار ميزند. هرگاه مردم به سهام عدالت وصل شوند و اين ســهام مانند شرايط فعلي در بازار ســرمايه خريد و فروش شود، چنانچه نظارت مؤثري نباشد، ســرمايه اين اقشــار آســيبپذير، مفقودالاثر ميشــود، کمااينکه تاکنــون گاه مکرر چنين شــده و اعتراض راه بهجايي نبرده اســت! و توزيع آن در ميان مردم، نقض غرض شــده اســت. اگر سهام عدالت از اين جهت بررسي شــود، چه آدرسهايي از برداشت ارزان اين سهام يافت شود که بعد چه ارزشي يافتهاند و چه کســاني در تعاوني ســرمايهگذاري استانها به نتايجي رسيدهاند! از دولت خدمتگزار انتظار داريم به وزارت اقتصاد، علامت بيدارباش بدهد. اين يادداشت، از نماينــدگان محتــرم مجلس ميخواهــد، هنگام رأي اعتماد، سالمســازي بــازار را مطالبه کنند و مرکز مطالعات قوه مقننه هرساله بازارهاي حياتي اقتصاد ايران )کار، کالا، پول و ســرمايه( را به کميســيونهاي اقتصادي مجلس بهمنظــور نظارت حرفهاي گزارش دهد تا از سازوکار بالنده اطمينان حاصل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.