ریزش صف خرید فولادیها

Shargh - - اقتصاد - پدرام سمیعیتبریزی کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

روز گذشــته بازار ســرمایه در حالی بــه کار خود پایان داد که شــاخص کل 113.43 واحد رشد داشت، اما بــا ریزشــدن در معامات اغلب ســهام با ریزش قیمت مواجــه و ســهامداران بازاری نســبتا قرمز را شــاهد بودنــد. دیروز شــاخص کل در پی دادوســتد یکمیلیاردو 231 میلیون انواع ســهام و ســایر اوراق بهــادار بــه ارزش چهارهــزارو 441 میلیــارد ریال در بورس و فرابــورس، توانســت 113.43 واحد جهش داشته باشد و به عدد 79هزار و 490.4 واحدی برسد. همچنین شــاخص قیمت نیز با افزایش 37.81 واحد عدد 26هزارو494واحدی و شــاخص شناور آزاد نیز با افزایش 113.76 واحد عــدد 86هزارو887واحدی را پشت سر گذاشــتند.در فرابورس بیش از 360 میلیون انواع ســهم و سایر اوراق به ارزش هزارو 406 میلیارد ریال جابهجا شــده کــه 418 میلیون ورقــه به ارزش 412 میلیارد ریال آن مربــوط به معامات بازار بدهی بود. همچنین معامات «مــارون» با 0.93 واحد تأثیر مثبت باعث رشــد 3.9واحدی شاخص این بازار شد و عــدد 905.4 واحد به ثبت رســید.در بورس تهران نیز 871 میلیون ســهم و حق تقدم به ارزش ســههزارو 34 میلیــارد ریال معامله شــد و بیشــترین بازدید از «وبملــت» بود و تأثیرگذارترین معامات بر شــاخص کل را «کگل» بــا اثــر 43.05واحدی رقــم زد.لازم به ذکر است؛ با نزدیکشــدن به روزهای پایانی تیرماه و اتمام مهلت قانونی شــرکتها برای برگزاری مجامع سالانه خود حجم زیادی از نمادها متوقف و بازگشایی میشــوند و این اتفاق تأثیر بسزایی بر حجم، ارزش و نوســان بازار خواهد داشت. چراکه در پی بازگشاییها و نبود محدودیت نوســانان قیمتــی در برخی از این نمادها، معامات هیجانی بــوده و در برخی از موارد ریزش قیمت دارد.سهامداران در معامات روز گذشته شــاهد ریزش برخی از گروههــای معاماتی از جمله خودروییها، داروییها و شــیمیاییها بودند. از سوی دیگر تب و تاب فولادیها نسبت به روز دوشنبه کاسته شــد و صف خرید آنها ریخت که ایــن اتفاق موجب واقعیشدن قیمت آنها شد. در معامات صورتگرفته در روز سهشنبه، گلوکوزان با 13.31 درصد رشد قیمت، بیشــترین افزایش قیمت بــورس تهــران را به خود اختصاص داد. همچنین معدنی دماوند نیز با کاهش 4.88 درصد بیشترین افت قیمت این بازار را رقم زد. در فرابورس هم زرینمعدن آسیا پس از بازگشایی با رشد 18.37درصدی بیشترین افزایش قیمت بازار فرابورس را داشت و مواد ویژه لیا نیز 4.99 درصد کاهش قیمت داشت. در این معامات ایرانتایر بیشترین صف خرید و ایرانترانسفو بیشترین صف فروش را در بورس تهران به خود اختصاص دادند.شایان ذکر است؛ در معامات دیروز ســرمایهگذاری ملی ایران 1.56 درصد از سهام توســعه معادن و فلــزات را عرضه کرد تــا از ترکیب سهامداری آن خارج شود.

شاخص کل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.