دولت و مجلس در تفکیک وزارتخانهها تعجیل نکنند

Shargh - - اقتصاد -

مهر:

اتاق بازرگانی در بیانیهای از مجلس و دولت خواســت در اخذ تصمیم براي تفکیک وزارتخانهها تعجیل نکننــد. متن بیانیه اتاق بازرگانی تهران به این شرح است: در مقدمه توجیهی لایحه اصاح بخشی از ســاختار دولت، به اهدافــی ازجمله رعایت اصول ارتباط و همبســتگی، ضرورت چابکسازی و افزایش تحرک دســتگاههای مســئول در حــوزه اقتصادی و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، درحالیکه به نظر میرسد تفکیک وزارتخانهها، نهتنها اهداف مذکور را تأمین نخواهد نمود، بلکه در مســیر خاف تقویت ایجاد پیوســتگی و چابکسازی حرکت کــرده و ضمن افــزودن بر تعداد فرایندها و ســطوح اداری، احتمال ناکارآمدی و افزایش هزینههای جاری دولت را نیز تقویت میکند. بعد از بارها تغییر ساختار، در نهایــت در ســال 1390 موضوع ادغــام دو وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی تصویب و مجددا در خرداد ســال جاری لایحه انتزاع این وزارت و بازگشت به حالت قبل طرح شــده اســت. بررســی تحولات صورتگرفته در زمینه تجدید ساختار این وزارتخانهها نشــان میدهد که در هر دو مورد بررسی کارشناسی جامع و دقیقی درخصوص لزوم تغییر ساختار، تعریف مأموریتهای دستگاه یا دســتگاههای جدید و نحوه اجرا و پایش تحولات و عملکرد آنها انجام نشده است به نحوی که عدم توجه کافی به این موضوع موجب تزلزل و عدم ثبات در تصمیمات اقتصادی دولت و به تبع آن پیامدهای ناپایدار و ضعیف بر توسعه صنعتی و تجاری اقتصاد کشــور شده است. سوابق مطالعات و بررســیهای اقتصادی متعدد جهانی گویای ارتباط تنگاتنگ و همبســتگی بالا بین سیاستهای تجاری و صنعتی است. در ســال 1390 به دلیل عدم توجه به الزامات و شرایط موردنیاز، ادغام دو وزارت صنعت و معدن و بازرگانی، محدود به تجمیع صرف دو وزارت شد و عما نتیجهای از اتخاذ سیاست ادغام در زمینه اصاح و تسهیل فرایندها، کاهش بوروکراسی و ایجاد هماهنگی برای تنظیم سیاستهای تجاری و صنعتی، حاصل نشــد. این اتاق ضمن تأکید مجدد بر ضرورت اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی بر پایه استدلال، تدبیر و مبانی کارشناسی دقیق، از نمایندگان محترم مجلس و دولــت تقاضا مینماید تا از هر گونه تصمیم عاجل که منتهــی به تضعیف محیط کســبوکار و کاهش رقابتپذیری اقتصاد کشور گردد، جلوگیری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.