آغاز جشنواره فروش تابستانی نیسان با تسهیلات ویژه

Shargh - - اقتصاد -

شــرکت جهان نوین آریا، نماینده رسمی فروش و خدمات پسازفروش نیســان ژاپن، جشــنواره فروش تابستانی را با پیشنهادهای خرید جذاب و مناسبترین شــرایط و تسهیات، از 18 تیر تا پایان مرداد 96، برگزار میکند. هدف از این جشنواره، تحویل فوری خودروها با پاک به عاقهمندان برند نیســان اســت تا بتوانند در تابستان، لذت ســفری راحت و امن را تجربه کنند. فروش نقدی و اقســاطی جشــنواره تابســتانی با دو زمانبنــدی مختلــف و تحویل پنج و 30 روزه اســت و شــامل گزینههای تخفیف تا ســه میلیــون تومان، تســهیات بلندمدت بدون بهره، ضیافت شام مجلل، بیمه بدنه رایگان و سه سال سرویس دورهای رایگان میشــود. جهان نوین آریا، در این جشنواره تابستانی در اقدامی نوآورانه و در راســتای تکریم مشتریان و به پاس حضور آنها در جمع خانواده نیســان، مشتریان خود را به ضیافت شــام لوکــس و مجلل در بهترین رســتورانهای شــهر دعوت میکند. مشتریان پس از دریافت خودرو، میتوانند همراه خانواده یا دوستانشان لحظات دلپذیری را در یک میهمانی شام و به دعوت نیسان، ســپری و ماندگار کنند. مشتریانی که تمایل به خرید نقدی نیســان جوک تیپ اسپورت و ایکستریل، از محبوبترین و پرفروشترین کراساوورهای نیسان، دارنــد، میتوانند از هدیه ویژه ســه ســال ســرویس دورهای رایگان بهرهمند شــوند. سرویسهای دورهای رایگان شامل اجرت تمامی سرویسهای ادواری تا 80 هزار کیلومتر، تعویض روغن موتور، فیلتر روغن، فیلتر هوای موتور و فیلتر هوای اتاق خواهد بود. همچنین بهمنظور اطمینانخاطر مشتریان و آسایش آنها، یک سال بیمه بدنه رایگان بهعنوان هدیه برای تمامی خودروهای جشــنواره تابستانی فعال شده است و مشتریان گرامی میتوانند از آن بهرهمند شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.