خدمات جدید اسنپ برای بانوان

Shargh - - اقتصاد -

ســامانه هوشــمند حملونقل، از آغــاز فعالیت خدمات جدید خود برای بانوان خبر داد. «اســنپ رُز» نام ســرویس جدید این نرمافزار حملونقل است که به بانوان و خانوادهها این امکان را میدهد تا ســفری امــن و مطمئن با راننده خانم به مقصد خود داشــته باشــند. به گفتــه روابطعمومی این شــرکت، تمامی رانندگان سرویس اســنپ رُز از بانوان محترم بوده که در این سامانه به کسب درآمد مشغول هستند و بانوان میتواننــد برای ســفرهای خود از این ســرویس ویژه استفاده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.