فعلا جایگزینی برای پراید نداریم

Shargh - - اقتصاد -

ایلنا:

مدیرعامل سایپا در مراسم واگذاری پنج هزار خودروی زامیاد به مددجویان کمیته امداد، از طراحی و ســاخت چهار خودروی صددرصد ایرانی در دو ســال آینده خبر داد. مهدی جمالی افزود: بعد از تحریمهای ظالمانهای که صنعت خودروسازی کشــور با آن روبهرو شد سایپا سال 93 را با پنج هزار میلیارد تومان زیان انباشــته و رسیدن ظرفیت تولید به یکسوم به پایان رساند. اما امروز زیان شــرکت را مرتفع کردیم و به 650 میلیارد تومان ســود رســیدیم. وی ادامه داد: ما فعــا جایگزینی برای خــودروی پراید نداریم اما دراینباره پیشگیریهایی انجام دادهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.