آمادگی هند برای شرکت در مناقصه میدان گازی لبنان

Shargh - - اقتصاد -

ایسنا:

شرکت انرژی هندی ‪ONGC Videsh‬ در مناقصه آینده برای اکتشــاف و توسعه میدانهای گازی فراساحلی لبنان شرکت خواهد کرد. شرکت ‪ONGC Videsh‬ که بازوی سرمایهگذاری خارجی شرکت «اکتشــاف نفت و گاز طبیعی» هند است، یکی از چند شــرکتی اســت که برای شــرکت در مناقصه مجوزهای اکتشــاف و تولید فراســاحلی لبنان واجد شرایط شناخته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.