کرهجنوبی تأمینکننده بزرگ قطعات خودرو ایران

Shargh - - اقتصاد -

یــک منبع آگاه در کرهجنوبی گفت: ســئول به زودی بــه یکــی از تأمینکنندگان بــزرگ قطعات خــودرو در ایران، روســیه، هنــد و مکزیک تبدیل خواهد شــد. به گــزارش روزنامه یونهــاپ، پارک جــان یانــگ از ســامبوموترو در کنفرانســی در مرکز نمایشــگاهی در جنوب شــرق سئول گفت اقتصادهای نوظهور هنوز یک سیســتم مؤثر برای عرضه ایجاد نکردهاند و با رشد تقاضای مشتریان مواجهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.