9سال پيش در چنين روزي

Shargh - - سياست -

مالکی در نامهای شدیداللحن به کاخ سفید: عراق نمیخواهد به گذرگاه حمله به ایران تبدیل شود

حســن کاظمیقمی، سفیر ایران در بغداد خبر داد: تشکیل کمیتهای عراقی برای اخراج منافقین

حســین ســامی، فرمانده نیروی هوایی سپاه: پاسخ ایران در یک درگیری واقعی بسیار کوبندهتر خواهد بود

طائب، فرمانده نیروی مقاومت بســیج: تهدید نظامی نمیتواند انقاب اسامی را از پا درآورد

علی لاریجانی: مجلس شــرایط را برای رونق اقتصادی فراهم میکند

وزیــر بازرگانی: اســتراتژی توســعه مبتنی بر صادرات غیرنفتی در کشور ضعیف است

آیتالله سیستانی: توافقنامه امنیتی غیرشرعی است اشغالگران باید عراق را ترک کنند

احمدینــژاد: تهدیدات هســتهای غرب تا کی باید ادامه یابد

نامــه انجمــن صنفــی روزنامهنــگاران بــه مجلس؛ در پی فشــارها برای انحال نهاد صنفی روزنامهنگاران ایران

آیتالله ســبحانی: برخی بخشهای «یوسف پیامبر» نامتناسب با شرایط امروز است

پورمحمدی در جلســه معارفــه رئیس جدید ســازمان بازرسی: شــخصا از منطق انتقادپذیری سود بردهام

نمره کیفیت خودروهای ســاخت داخل اعام شد: بنز اول، سمند از آخر پنجم

دور جدید فشار آمریکا علیه ایران با تحریمهای تازه؛ گروه هشت از تهران خواست بسته را بپذیرد

در جلســه شــورای شــهر تهران مطرح شد: اعتــراض بــه تأســیس شــرکتهای پنهــان در شهرداری

پرویزی، مدیرکل مطبوعــات و خبرگزاریهای داخلی: انجمن صنفی روزنامهنگاران فاقد جایگاه حقوقی است

بــا رأی نمایندگان مجلس شــورای اســامی رحمانیفضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور شد

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی اعام کرد: مشارکت مؤسسات تحقیقاتی دولت در طرح تحول اقتصادی

محرابیان، وزیر صنایع و معادن: برق واحدهای صنعتی قطع نمیشود

غفاریان، رئیس هیئتمدیره شــرکت مخابرات خبر داد: امکان خرید ۱۰ درصد مخابرات توســط خارجیها

احمدیمقدم، فرمانده نیــروی انتظامی: برای اجــرای امنیت اجتماعی اســتانداردی در کشــور نداریم

احمد توکلی، نماینده مجلــس: دولت تنها با «راه بنداز، جابنداز» کارها را پیش نبرد

محمدعلــی رضایــی، نماینده مجلــس: فقر و تنگدســتی ملت، به خاطر نداشــتن اســتراتژی اقتصادی در کشور است

حبیبالله عســگر اولادی: رسیدن اصولگرایان به کاندیدای واحد، آرزوی دستنیافتنی نیست

دبیر کل بانک مرکزی: برخی واحدهای تولیدی اکنون با 25 تا 3۰ درصد ظرفیت خود کار میکنند

رئیس سیا: شواهدی مبنی بر برنامه تسلیحات هستهای در ایران وجود ندارد

فتحیپــور، نایبرئیس کمیســیون اقتصادی مجلس: گناه تورم را به گردن این و آن نیندازید

شــهردار تهران: تپههای عباسآباد سال آینده به قطب فرهنگی کشور تبدیل میشود

وزیر دفاع: موشکهای ایران فقط متجاوزان و ماجراجویــان جنگطلب و متخاصم را هدف قرار میدهد

رئیس قوه قضائیــه: کارها با حوالهدادن پیش نمیرود

بــا پیشــنهاد احمدینژاد کارگروه شــشنفره ساماندهی ترانزیت تشکیل میشود

وزیر صنایع خبر داد: واردات سالانه ۱5 میلیارد دلار مواد اولیه صنعت با تسهیات پنج میلیاردی

دادستان کل کشور: دستگاه قضائی موظف به برقراری امنیت برای سرمایهگذاران است

احمدینــژاد: هیــچ محدودیتی بــرای انتقال تجربههــا و دســتاوردهای خــود به کشــورهای مسلمان و دوست ازجمله سنگال وجود ندارد

سعیدی، معاون سازمان انرژی اتمی: مذاکرات ایران و غرب در چند روز آینده آغاز میشود

رئیــس مجلــس: عدالت اقتصــادی با حذف رقیب ایجاد نمیشود

وزیر بازرگانــی: به دلیل خشکســالی نهتنها صادرات گندم نخواهیم داشــت بلکه برای تأمین نیاز داخلی باید واردات هم داشته باشیم

آیتالله هاشمیرفسنجانی: نباید نظر و عقیده خود را بر مردم تحمیل کنیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.