توصيه شيخ اجل درباره انتخاب اعضاي دولت آينده

Shargh - - سياست - محمود امامي*

حضــرت آقــاي روحانــي اين روزهــا در فکر انتخاب دستياران خود در دولت آيندهاند.

البتــه انتخــاب افــرادي کــه داراي تمــام خصوصيات لازم و شايســتگيهاي بايسته باشند، کاري بســيار مشکل اســت و انتخابکننده را در ژرفاي ناپيــدا غرق ميکنــد، شايســتگان گمنام بســياري در کشــور وجود دارند کــه زمانه هرگز فرصت اظهار وجود و حتي خدمت به آنها نداده اســت. در جوامعــي که آزادي فکر و انديشــه و رسانهها وجود دارد، شناسايي افراد کاري سادهتر است.

در پــارهاي از کشــورها ازجملــه فرانســه فهرستي از افراد شايســته وجود دارد که رؤساي جمهوري يا مســئولان ديگر بــراي انتخاب افراد به آن فهرســت مراجعه ميکنند. در اين کشــور فهرســت جامعــي از فارغالتحصيلان مدرســه عالــي علوم اداري پاريس کــه مهمترين مرکز در تربيت نيروهاي اجرائي اداري و سياســي اســت، در دســترس رئيسجمهوري است تا وي از ميان آنان همــکاران خود را انتخاب کند. براي انتخاب مديران مؤسســات بزرگ صنعتي هم فهرســتي از فارغالتحصيــلان دانشــکدههاي فني ازجمله مدرســه معروف پليتکنيک فرانســه وجود دارد که رؤسا و مســئولان طرازاول مؤسسات صنعتي از ميان آنها انتخاب ميشوند.

در کشــور ما متأســفانه شناســايي افراد يا با توصيه يا شناخت اندک صورت ميگيرد که اغلب مشــکلاتي را در کار پيش ميآورد و بنا به پارهاي ملاحظات بايد آنها را تحمل کرد.

آقــاي روحاني در انتخــاب وزراي کابينه خود شايســتهترينها را بايد براساس توصيه شيخ اجل مدنظر داشته باشند و از انتخاب افرادي که شائبه درباره آنها وجود دارد، اجتناب ورزند که گفتهاند: اتقو من مواضع التهم

توصيه شــيخ اجل در همنشــيني و همکاري اين است:

يکي را از علما پرســيدند کــه يکي با ماهرويي اســت در خلوت نشسته و درها بســته و رقيبان خفتــه و نفس طالب و شــهوت غالب چنان که عرب گويــد التّمرُ يانعٌ وَ الناطــورُ غيرُ مانع. هيچ باشد که به قوت پرهيزگاري ازو به سلامت بماند؟ گفت اگر از مهرويان به ســلامت بماند از بدگويان نماند.

اميــد اســت در کابينــه دوم تجربه نخســت حاصل شده باشد که

مرد خردمند هنرپيشــه را/ عمر دو بايست در ايــن روزگار. تا به يکــي تجربهآموختن/ با دگري تجربه بردن به کار.

بنابراين آقــاي رئيسجمهور بايد افرادي را به همکاري دعــوت کنند که شــائبهاي درباره آنها در جامعه وجود نداشــته باشد تا ملت به ايشان اعتمــاد کند و بهانهاي براي عيبجويي نداشــته باشد. اميد است آقاي رئيسجمهور با بهکاربستن اين گفته شــيخ اجل، سعديشيرازي، در انتخاب وزراي کابينه آينده خود موفق باشد.

* رايزن پيشين وزارت خارجه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.