تحقق وعده به زنان در بزنگاه انتخاب وزير

Shargh - - سياست - عبدالجليل کريمپور

اين روزها دربــاره حضور زنان در کابينه حســن روحاني ســخنان مختلفي به ميان ميآيد و بالطبع اين صحبتها موافقــان و مخالفان زيادي دارد. هر طيف به شــيوهاي در رد يا قبــول اين قضيه مطالب زيادي ارائه کرده اســت. نکته درخورتوجهي که در ايــن رابطه وجــود دارد مخالفت عــدهاي با حضور زنــان در مناصــب مختلــف اســت که بــه نوعي نشــئتگرفته از انحصارگرايي و خودبرتربيني است. جالب اســت که اين رفتار حتي درباره بهرهمندي از توانمندان و صاحبنظران مذهبي و سياســي نيز به چشــم ميخورد. اينکه جناب آقاي روحاني نگرشي جامعنگر داشته و براي رســيدن به آن تلاش جدي دارد، منطقي و قابلتقدير اســت. بيگمان اگر ملاک اســتفاده، شايســتگيها باشــد و افراد و گروههايي در ايــن مجموعه از گردونه خارج نشــوند، ميتوان اميــدوار بود کــه ميشــود قدمهايي جــدي براي برونرفــت از دغدغههاي متعددي کــه در اصناف مختلــف وجود دارد، برداشــت. انتصاب وزير زن در اين ميــان ميتواند يکي از اين رهيافتها به شــمار آيد. چنانچه شــمار فراواني از زنــان ايراني خواهان افزايش مشــارکت زنان ايرانــي در کابينه و لايههاي مياني قدرتانــد. آموزشوپرورش به عنوان نهادي تأثيرگــذار، اين روزهــا درگير رايزنيهــا براي حضور وزيري متفاوت براي بهبود وضعيت اســت. اگر چه بايد پذيرفت کــه وزير بهتنهايــي نميتواند معجزه کند، اما بيشــک وزيري خوب و بابرنامه ميتواند از دغدغههاي موجود بکاهد. آنچه اين روزها از گوشه و کنــار به گوش ميرســد، بحث حضــور زن در اين جايگاه مهم و جدي اســت. اگر شــاخص توانمندي مــلاک نظر ما باشــد و صرفــا به آن توجــه کنيم و همچنيــن مؤلفه حضور برنامهاي جامع باشــد، آن موقع ديگر جنســيت و قوميت نميتواند ســدي در راه رســيدن به اين موقعيتها شود. نميتوان قبل از اينکه گزينه موردنظر در محک بررســي و آزمايش قرار گيرد، بــه صرف فاکتورهايي خــاص از گردونه رقابتهاي سياسي حذف شــود. نگارنده بر اين باور اســت که زنها هم به نوبه خود، مانند ديگر عوامل حذفشــده قادر به برنامهريزيهاي جدي در مسائل مختلفاند. چنانچه خانم شهيندخت مولاوردي در منصب معاونت رياســتجمهوري موفق ظاهر شد و اين موفقيتها ميتواند به افزايش اعتمادبهنفس ساير زنان منجر شــود و مديران را به توانمندي زنان اميدوارتــر کند. اين تجربه البته ميتواند درباره همه مجموعهها صادق باشــد. بيشک اين اتفاق ميمون براي اســتفاده از نخبههاي موجود در هر گروه فارغ از جنسيت و قوميت و ديگر تقسيمبنديها ميتواند نشــانگر انديشــهاي جامعنگر باشــد که در ابتداي اين متن به آن اشــاره شــد. حضور زنان از اين منظر ميتواند تصوير برابريخواهي از کابينه روحاني ارائه دهد. همان تصويري که در بزنگاه انتخابات دولتها بــه دنبال ترويج آن هســتند و گاهــي در روز پس از رأيگيري آن را فراموش ميکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.