انتقادهاي فاطمه هاشمي به حزب اعتدال و توسعه

Shargh - - سياست -

ايلنا:

نشســت برخي رؤســاي کانونها و دبيران اســتانهاي حزب اعتدال و توســعه، روز گذشته با حضور خانم فاطمه هاشــمي، عضو شوراي مرکزي حزب، برگزار شــد. فاطمه هاشمي از اعضاي هيئت مؤســس و نيز شوراي راهبردي حزب، در اين جلسه با اشــاره به انتخابات ســال ۸۴ گفت: در ســال ۸۴ ظاهرا اعتدال و توســعه از آيتالله هاشمي حمايت کرد؛ اما عدهاي از شــوراي مرکــزي و اعضاي حزب، از احمدينژاد و عدهاي از کانديداهاي ديگر حمايت کردند. او با اشــاره به انتخابات ســال ۹۲ و انتخاب آقاي روحاني، گفت: روحاني مديون حزب اعتدال و توسعه نبود، بلکه با توجه به شرايط و کانديداتوري آقاي هاشــمي و تأييدنشــدن ايشــان در انتخابات و اتفاقاتــي که پس از آن افتاد، آقاي روحاني رأي آورد و متأســفانه پس از اتمام انتخابات۹۲، فعاليتهاي حزب هم کاملا متوقف شــد. هاشمي در ادامه بيان کرد: تا زمان انتخابات خبرگان و مجلس که مســئله ليســت اميد پيش آمــد، عدهاي از حــزب اعتدال و توســعه نزد آيتالله هاشــمي آمدند و درخواست داشتند برخي از اصولگرايان در ليست قرار گيرند و با فشارهايي که آوردند، ميخواستند افرادي در ليست اميد گنجانده شوند که با تفکر ليست اميد هماهنگ نبودند. اين نوع حمايتهــا با چارچوبهاي اعتدال و توســعه هماهنگي نداشــت و حزب را در ائتلاف منزوي ميکرد. او با انتقاد از برخي از اعضاي حزب، گفت: افرادي در جلســات حزب شــرکت ميکردند؛ امــا به نمايندگــي از حزب در جاهــاي ديگر نظرات شــخصي خود را بيان ميکردند. مثــلا در مجلس، بدون اطــلاع حزب لابيهايی ميکنند؛ اما به اســم حزب تمام ميشود که با اعتراض بسياري از اعضاي حزب مواجه شــده اســت. پيش از ايــن، در فضاي مجازي گفته شــده بود محمــود واعظي، از اعضاي حــزب، در انتخابات هيئترئيســه مجلس دخالت کرده که او بارها اين موضوع را تکذيب کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.