احتمال حضور پسر ارشد ترامپ در سنا

Shargh - - جهان -

دونالــد ترامپ، رئیسجمهــور آمریکا، همچنان درگیر ماجرای روسیه است. پســر ارشد او اکنون به خاطر تمــاس و دیدار با یک وکیــل روس در کانون توجه قرار گرفته است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات در کمیته اطلاعاتی خواستار گفتوگو با دونالد ترامپ جونیور شدهاند. او نیز با انتشــار پیامی در شبکه توییتر گفته است: «خوشحال خواهم شــد برای ارائه اطلاعاتی کــه دارم با کمیتــه همــکاری کنم». مــارک وارنر، نایبرئیس کمیته اطلاعاتی ســنا و همچنین سوزان کالینس، ســناتور جمهوریخواه و یکــی از اعضای کمیته مزبور، ازجمله کســانی هســتند که خواهان حضور پسر ارشــد ترامپ در این کمیته و پاسخگویی به پرســشهای آنان شــدهاند. به باور سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، دولت روســیه در پشــت حملات هکری در طول مبــارزات انتخاباتــی آمریکا بوده و مســکو با این کار میخواســته در نتیجــه انتخابات ریاستجمهوری به سود دونالد ترامپ تأثیر بگذارد. انتشار تعداد زیادی از ایمیلهای هیلاری کلینتون در وبسایت افشــاگر ویکیلیکس در آستانه انتخابات ریاســتجمهوری بــه موقعیت هیــلاری کلینتون آســیب زده بود. در حال حاضــر کمیتههای کنگره و یک دادســتان ویژه که از ســوی وزارت دادگستری آمریکا منصوب شــده، سرگرم تحقیق درباره احتمال تبانی ســتاد انتخاباتی ترامپ با روسیه علیه هیلاری کلینتون هستند.

دونالد ترامپ جونیور، پســر ارشد رئیسجمهور آمریــکا، در ســال ۲۰۱۶ میــلادی در جریــان کارزار انتخاباتی در ایالات متحده دیداری با یک وکیل روس داشــته؛ ملاقاتی که حال برای او و همچنین پدرش دردسرآفرین شده است. نشریه نیویورکتایمز یکشنبه با استناد به گفتهها و اطلاعات سه فرد آگاه گزارشی منتشــر کرد کــه طبــق آن، وکیل مزبــور «اطلاعات مخربی » دربــاره هیلاری کلینتون، نامزد دموکراتها در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۶ در اختیار داشته است.

نیویورکتایمــز همچنین گــزارش داد که دونالد ترامــپ جونیور قبــل از ملاقت با ایــن وکیل روس ایمیلی دراینرابطه دریافــت کرده بود که اطلاعاتی که قرار است او درباره هیلاری کلینتون دریافت کند، بخشــی از برنامه روســیه برای پشــتیبانی از کمپین پدرش است.

ایــن ایمیــل را راب گلدســتون، متخصــص روابطعمومی که برای انجام دیدار میان وکیل روس به نام ناتالیا وسلنیتســکایا و دونالــد ترامپ جونیور وساطت کرده بود، فرســتاد بود. گفته میشود جرد کوشنر، داماد ترامپ و پال مانافورت، مدیر وقت ستاد کارزار انتخاباتــی ترامپ، هم در دیدار با وکیل روس حضور داشــتند. پسر ارشــد ترامپ ملاقات با ناتالیا وسلنیتسکایا را تأیید، اما گزارش نیویورکتایمز درباره محتوای این ملاقات را رد کرده است. او تصریح کرد از او خواســته شده بود با فردی دیدار کند که ممکن است اطلاعات مفیدی برای کمپین انتخاباتی پدرش در اختیار داشــته باشــد. اما به گفتــه او، خیلی زود مشخص شــد که ناتالیا وسلنیتسکایا هیچ اطلاعات ارزشمندی در اختیار ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.