مخالفان سوری در یک خط

Shargh - - جهان -

نماینــده ســازمان ملل در امور ســوریه میگوید آتشبــس در جنوب غــرب این کشــور میتواند به مذاکرات صلح ژنو شــتاب بیشتری دهد. به گزارش بیبیســی ، «استفان دیمیســتورا » بر این باور است بخت رســیدن به صلح در سوریه بیشــتر از گذشته اســت. آتشبســی که در دیدار رؤســای جمهوری آمریکا و روســیه درباره آن توافق شد، از روز یکشنبه در جنوب غرب سوریه برقرار شده و طرفهای درگیر دوره تازهای از مذاکرات را در شــهر ژنو سوئیس آغاز کردهاند.

طبــق گزارشهای منتشرشــده، در دومین روز از این مذاکرات، هیئت نظام ســوریه به ریاســت بشار الجعفری نشســتی را با فرســتاده ســازمان ملل به ســوریه برگزار کرد. بــه گزارش خبرگزاری رســمی سوریه )ســانا(، مذاکرات صلح ژنو۷ از روز دوشنبه در مقر ســازمان ملل در ژنو آغاز شده و هیئت دولت ســوریه روز سهشــنبه نشســت دیگری را با استفان دیمیســتورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه، برگزار کــرد. در ایــن دور از مذاکرات درباره مســائل دولت انتقالی، قانون اساسی، انتخابات و مبارزه با تروریسم گفتوگو میشــود. در همین راستا، دیمیستورا در جمع خبرنگاران در ژنو گفــت: ما قصد داریم چهار دور مذاکره در ژنو تا پایان سال جاری میلادی داشته باشیم و امیدواریم در پایان این سال تصویر متفاوتی از سوریه شاهد باشیم. او گفت: ما برای حاضرکردن تمامــی طرفها بر ســر میز مذاکــره و نزدیککردن دیدگاههایشان به هم تلاش میکنیم. رهبران جهان بر ایجــاد اولویتهایی که میتواند اجازه حلوفصل بحران ســوریه را بدهد، متمرکز میشــوند. اولویت کنونــی برای همگان جنگ با داعش و آزادی شــهر رقه، پایــان محاصره دیرالزور و رســاندن کمکهای بشردوستانه و چگونگی تحقق ثبات در کشور است.

دیمیســتورا گفت: هنوز زود است درباره ادغام مخالفان سوریه در یک هیئت متحد در مذاکرات ژنو صحبت کنیم اما ســازمان ملل شــاهد پیشرفتی در ساختار مواضع متحد مخالفان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.