توافق تسلیحاتی یک میلیارددلاری بریتانیا و آمریکا

Shargh - - جهان -

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که آماده فروش هــزاران خودروی زرهــی به انگلیــس در قراردادی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار اســت. این فروش تسلیحاتی پس از آن صورت میگیرد که دولت لندن درخواست خرید دوهزارو ۷۴۷ خودروی زرهی سبک را بــه ارزش ۱.۰۳۵ میلیارد دلار بــه آمریکا ارائه داد. دراینحال، یک مقام ارشــد دولت انگلیس اعلام کرد که ســفر دونالد ترامپ به بریتانیا دســتکم تا ســال ۲۰۱8 به تعویق افتاده است. او افزود که دو کشور قادر نیســتند زمان مشخصی را برای امسال مورد موافقت قــرار دهند و اکنون هر دو طــرف به دنبال تاریخی در سال بعد هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.