سندرز، گزینه اصلی دموکراتها در انتخابات ۲۰۲۰

Shargh - - جهان -

سناتور ورمونت آمریکا قرار است برای تبلیغ کتاب جدید خود تحــت عنوان «برنی ســندرز: راهی برای انقلاب سیاســی» برای اولینبار پــس از رقابتهای انتخاباتی درونحزبی دموکراتها به آیووا ســفر کند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت و رقیب هیلاری کلینتون در رقابتهای درونحزبی دموکراتها، برای انتخابات اخیر ریاســتجمهوری این کشــور از زمان پایان این رقابتها اکنون در حالی برای اولینبار به آیووا میرود که نظرســنجیها بیانگر پیشبودن او در مقابل سایر گزینههای سیاسی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.