اخراج ۳۰ دیپلمات آمریکایی از روسیه

Shargh - - جهان -

وزارت خارجه روسیه در نظر دارد تا ۳۰ دیپلمات آمریکایی را از خاک این کشور اخراج کند. به گزارش ایســنا از ایزوستیا، مسکو ســرانجام تصمیم گرفت برای مقابله بــا اقدام خصمانه آمریــکا در اخراج دیپلماتهــای روســی در ســال گذشــته میلادی، شــماری از دیپلماتهــای آمریکایی را از روســیه اخــراج کند و همچنین امکان اســتفاده از برخی از ساختمانهای متعلق به ســفارت آمریکا در خاک روسیه را ممنوع کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.