آوی گابای، رهبر جدید حزب اپوزیسیوناسرائیل

Shargh - - جهان -

در دور دوم انتخابــات مربــوط بــه رهبری حزب اپوزیسیون کارگر اســرائیل آوی گابای با شکست امیر پرز، وزیر دفاع ســابق و رئیس ســابق اتحادیه کارگر رژیم صهیونیســتی، پیروز شد. آوی گابای ۵۰ساله که یک تازهوارد به عرصه سیاســت اســرائیل محسوب میشــود، سال گذشته از حزب راست میانه کولانو که بخشی از دولت ائتلافی جناح راست بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، است، به حزب چپ میانه کارگر روی آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.