صدور حکم ۲ سال حبس برای نبیل رجب

Shargh - - جهان -

دادگاه بحریــن، نبیــل رجب، فعــال حقوقی این کشور را به اتهام انتشــار «اخبار کذب» درباره بحرین به دو ســال حبس محکوم کرد. به گزارش ایســنا، به نقــل از رویتــرز، مجمع حقوق و دموکراســی بحرین اعلام کرد کــه نبیل رجب، فعــال حقوقی بحرین به دلیل بازداشتش در بیمارستان وابسته به وزارت کشور بحرین از زمان وخامت اوضاع جســمانیاش در ماه آوریل نتوانست در دادگاه حضور داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.