اتریش میزبان نشست «بحران اعتماد در اروپا»

Shargh - - جهان -

وزیر امور خارجه اتریش تعدادی از همتایان خود را برای حضور در نشســتی با عنوان بحران اعتماد در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا دعوت کرد. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، سباســتین کورتــز، وزیر امور خارجه اتریش، ریاســت دورهای این ســازمانِ دارای ۵۷ عضــو را که با هدف کاهش تنش در اروپا تشکیل شده است، برعهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.