دیدار یک مسئول روس با دبیرکل حزبالله لبنان

Shargh - - جهان -

منابع عربی از دیدار یک مسئول عالیرتبه روس با سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، خبر دادند. رســانههای لبنان اعلام کردند، این مســئول روس که نامش فاش نشــده، حامل پیام رئیسجمهور روسیه بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.