فراخوان نخستین سالانه عکسهای کوچک

Shargh - - تجسمي -

گروه هنر:

نخســتین نمایشگاه سالانه عکسهای کوچک با هدف شناسایی استعدادهای جوان عکاسی، فراخوان خــود را بــرای حضــور علاقهمندان منتشر کرد. به گزارش روابطعمومی این رویداد، نخستین نمایشگاه سالانه عکسهــای کوچــک با همــکاری ســه گالری زرنا )تهران(، سیتیسنتر )اصفهــان( و هومهر )کرمــان( و با هدف شناسایی استعدادهای جوان در حوزه عکاسی ایران و معرفی به دنیای حرفهای بــرای عمــوم علاقهمندان به این شــاخه هنری اقدام به انتشار فراخوان کرد. در راستای برگزاری این نمایشگاه، گالریهای زرنا، سیتیسنتر و هومهر در اقدامی مشــترک تصمیم به برگزاری نمایشــگاهی جدید از آثار عکاسان جوان ایرانی گرفتند که برای نخســتینبار و به صورت همزمان در ســه نقطه از ایران و با چهار موضوع گشایش مییابد. هدف از برگزاری این رویداد، شناسایی استعدادهای جوان در حوزه عکاسی ایران و معرفی آنها به دنیای حرفــهای این هنر تصویری و همچنیــن فراهمکــردن بســتری مناســب برای برپایی نمایشــگاهها و فعالیتهای مشترک هنری در داخل کشور اعلام شده اســت. در پایان این نمایشــگاه، به نفــرات برتر هر بخش و ســه ارائه خاص و متفــاوت، با رأی داوران جوایز ویــژه و لوح تقدیر اهدا میشود. یادآور میشــود هرکدام از گالریهــای برگزارکننده نمایشــگاه، به صــورت مجزا گواهی شــرکت در نمایشــگاه را بــه هنرمنــدان تحویل خواهنــد داد. از تمــام علاقهمنــدان بــه عکاســی بــرای شــرکت در این رویداد بــزرگ دعوت به عمل میآید. موضوعــات عکاســی برای شــرکت در این نمایشــگاه عبارتند از: انســان، طبیعت، نوستالژی و معماری. آخرین مهلت ارســال آثار به نمایشگاه، یکم مــرداد و تاریــخ برگــزاری 20 مرداد سال جاری است. همچنین اختتامیه و اعلام اســامی برگزیــدگان در تاریخ 25 مرداد خواهد بــود. علاقهمندان برای نحوه ارســال تصویــر آثار خود میتوانند با ایمیل نمایشگاه به نشانی top.exhibition1@gmail.com

یــا شــمارههای 09396829223، 09382968345و 03137869192 تماس بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.