آتلا و دستافشان در تالار وحدت

Shargh - - تجسمي -

گروه هنر:

موســیقی نمایش تلفیقی دو گــروه «آتــلا» و «دستافشــان»؛ جمعه، بیستوسوم تیر )ویژه بانوان( در تــالار وحدت اجرا میشــود. این برنامه با همکاری گروه نمایشــی آتلا به سرپرســتی «مرجان مبینیمهوار» و گــروه موســیقی دستافشــان به سرپرستی «زهره عشقی» و با تلفیق موســیقی ســنتی ایــران و نمایش آیینهــای فولکلــور ایرانــی برگزار خواهد شــد. گروه آتلا از سال 1391 فعالیت خود را آغــاز کرده و تاکنون اجراهای بسیاری را در داخل و خارج از کشــور در جهت معرفی بخشی از فرهنگ و هنر باســتانی و اصیل ایران به هموطنان و جامعــه بینالمللمربــوط به حوزه پوشــش، حرکات و موسیقی فولکلور– روی صحنه برده اســت. در این برنامه آتلا متشکل از ســمیه شــوقی )روایتگر(، یاسمین نصیری )طــراح حــرکات فولکلور( و مرجــان مبینــی )تهیهکننــده و کارگــردان( بههمراه گروه حرکات در دو بخش بزرگســالان و خردسالان آیینهای فولکلــور ایرانی )قجری(، آذربایجانی، تاجیکســتانی، کوردی و افغــان را روی صحنــه خواهند برد. گروه موسیقی دستافشان نیز از سال 70 به سرپرستی زهره عشقی در زمینه موسیقی کلاسیک و فولکلور فعالیت خــود را آغاز کــرده و در آینده نزدیک آلبوم موســیقی اقوام ایرانی را منتشر خواهد کرد. موسیقی نمایش تلفیقی دو گروه آتلا و دستافشــان، جمعه، بیستوســوم تیر از ســاعت 15 ویژه بانوان در تالار وحدت اجرا میشود. علاقهمنــدان میتواننــد بــرای تهیه بلیت این اجرا به ســایت ایرانکنسرت به نشــانی www.iranconcert.com مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.