فضای هنر ایران را ترک کردهام

Shargh - - موسيقي -

در واقع هنر ایران به نوعی زیر سایه سیاست بوده؟

بله؛ ایران کشــوری است که الان همه جا به این عنوان شــناخته شده کــه سرســختانه بر ســر مواضعش ایســتاده؛ از همین رو، همیشه در تیتر خبرهاســت. 10 ، 20 سال قبل اینطور نبــود؛ امــا الان توجه دنیا بــه ایران بیشــتر شده اســت. در نتیجه کسانی که علاقهمند به هنر هســتند، به هنر ایران هم بیشــتر توجــه میکنند. در دنیا، جایگاه ایران در خاورمیانه خیلی خوب و در حد رتبه اول اســت. حال ببینید جایگاه هنر خاورمیانه در دنیا در چه حدی است! به نظرم در پایینترین جایگاه است؛ یعنی ما در همه هنرها در خاورمیانه مطمئنا بهترین جایگاه را داریم؛ اما خاورمیانه حرفی برای گفتن در دنیا ندارد.

هنــر معاصــر در ایــران قدمت و قدرت زیــادی نــدارد. شــاید 10، 15 هنرمند مطرح داشته باشیم؛ ولی این تعداد، خیلی کم اســت. به هر دلیل یکســری هنرمند اضافه شدهاند؛ اما باید ببینیــم چرا بیشــتر از این تعداد اضافه نشــدهاند. مشــکل ما در هنر خاورمیانه بهجز ارزانشدن نفت، این اســت که هنر خاورمیانه پیر است و جوان خیلی کم داریم. 10 آرتیست هم برای یک کشور کم است، چه برسد به کل خاورمیانه. لطفــی که گالری ایام به من دارد، به خاطر ســن من است که 43 ســال دارم؛ اما بین هنرمندان مطــرح، جــزء جوانترینها هســتم. کاش مطرح شــدنها خیلی بیشــتر بود. ســعی میکنم حتــی از حیطه خاورمیانــه خارج شــوم؛ چــون هنر خاورمیانه مسن است و ورودی آن به صفر رسیده. در خاورمیانه نمیتوانند جوانها را به دلایلــی مطرح و برای آنها نمایشگاه برگزار کنند.

برای شــما اینکه چه کســی تابلویتان را میخرد، مهم است یا همه مخاطبان برایتان یکساناند؟

مخاطب با اینکه کار کجا میرود، خیلی متفــاوت اســت. کارهایم که معلوم اســت کجا میروند؛ بیشتر به کلکســیونهای اروپایــی و آمریکایی میرونــد. در اینکــه کار کجا میرود، مــن دخیل نیســتم. برعکــس اینکه همه تصــور میکنند عربها کارهای فیگوراتیو خریداری میکنند، اینطور نیســت. عربها خریدار خط و انتزاع هســتند. کارهای من در کلکســیون افراد پولــدار آمریــکا و اروپا میرود. الان بیش از 12 سال است که در ایران نمایشــگاه نگذاشتهام. خیلی دوست داشتم نمایشگاه آخرم به جای دوبی در ایران بود.

ایــن امــر ارتباط شــما را با داخل قطع نمیکند؟ شما برخلاف خیلیها که اغلب در اروپا و آمریکا ساکن هستند، در ایران ماندهاید... .

خیلــی هــم بیارتباط نیســتم و میتوانــم خیلــی از اطلاعــات را از اینترنت بگیرم و مهمتر اینکه، خودم هم در تهران زندگی میکنم.

بــا هنرمندان داخل کشــور گفتوگوی هنری دارید؟

بههرحال در اینســتاگرام متوجه میشوم چه کسی چه کاری میکند. دلیل ندارد حتما به نمایشــگاه بروم و بــا هنرمنــدان صحبت کنــم. اگر در فیسبــوک و اینســتاگرام باشــید، متوجه اتفاقات داخل شهر میشوید. میتوانم تصویر کارها را در نمایشگاه از طریق اینترنت ببینم. با افراد هنری در داخل ایران رابطهای ندارم؛ اما هر روز ســایتها را میبینم و خبر دارم؛ اگرچه دیالوگ و دیدار ندارم.

اختلافاتی کــه بهتازگی بین ایران و کشــورهای خلیجفارس و عربستان رخ داده، در نوع همکاری شــما با گالری «ایــام» تأثیرگذار نبوده است؟

گالریدار من خودش را اینترنشنال میداند. دو سال اول مشکلاتی وجود داشــت؛ ولی به مرور زمان نمیدانم چطور حل شد. خاورمیانه رشد کرده و به نوعی اهالیاش بافرهنگ شدهاند. مثل پنج سال قبل کاری به این ندارند که طرف چه ملیتی دارد. عید که آنجا بودم، احساس کردم تعصباتی که اول بود، دیگر تا آن حد وجود ندارد. هیچ مشکل و گلهای ندارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.