«گره»، قطعات شاخص راک جهان را به صحنه میبرد

Shargh - - موسيقي -

اعضای گروه گره کمتر از ســه هفته دیگر مصادف با شــش مردادماه در برج آزادی تهران هفتمین کنســرت خــود را برگزار میکنند. تقریبــا دوماهونیم پیش بود که این گروه در مجموعــه فرهنگی - هنری برج آزادی اجرا داشــت. درســت از لحظهای که امکان خرید بلیت روی ســایت باز شــد، در اتفاقی غیرمنتظره، کمتر از 40 دقیقه تمامی صندلیهای سالن به فروش رفت؛ چنین استقبالی برای خرید بلیت یک کنســرت راک، آنهم برای یک گروه ناشناخته، بهقدری بیســابقه و حیرتانگیز بود که خود دستاویز انعکاس این خبر در مطبوعات شد.

عطش مخاطبان خاص این سبک از موسیقی، عوامل متعجــب گروه را وادار به برگــزاری اجرای دیگری کرد تا تجربه فروش فوقالعاده برای بار دوم نیز تکرار شود.

امروز نزدیک دو ســال از تشــکیل گروه گره میگذرد؛ گروهی به سرپرســتی شــهروز گودرزی که هادی کیانی و شــهروز گودرزی )خواننده(، ســهیل زرینکلک و آندره خاچیکیان )گیتارالکتریک(، محمد نیک )گیتاربیس(، نوید رهبــر )کیبورد و پیانو( و بهزاد اشــعاری )درامز( اعضای ثابت آن هســتند. هر یک از این افراد در دو دهه گذشــته با وجــود رویارویی با مشــکلات عدیده و دســتوپنجه نرمکردن با مســائلی که ســبک راک را در بازار موسیقی ایــران پس میزد، هرگز از پای ننشســتند و با ممارســت در این عرصه، بهقدری فعالیتهایشــان را ادامه دادند تا بالاخره روزی فرابرسد که با اتخاذ سیاستهای فرهنگی منعطفتر، مسیر پیشرو در این حوزه هموارتر شود.

هفتمین اجرای گروه گره، در غیاب هادی کیانی، یکی از دو خواننده اصلی این گروه و حضور افتخاری احســان ایمانی، نوازنده شناختهشــده گیتارالکتریک، ســاعت 21 روز جمعه، ششم مرداد در ســالن برج آزادی به صحنه میرود. گره در این کنســرت، 13 قطعه اجرا خواهد کرد؛ قطعــات ‪Staring into space‬ و ‪Are You Lost‬ ســاخته این گروه است که در کنسرتهای گذشته نیز از سوی آنها برای مخاطبانشــان اجرا شده، اما سایر قطعات، بازنوازی قطعههای کلاســیک و معروف گروههای شــاخص راک دنیا از جمله متالیکا، مگادث، پنترا، ایسی/دیسی، آیرن میدن و دریم تیاتر است که در ایران نیز طرفداران بسیاری دارد. بلیتفروشــی کنســرت گروه گره از 18 تیرماه آغاز شــده و علاقهمندان به موسیقی راک از طریق وبسایت www.iranconcert.com میتوانند برای تهیه بلیت اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.