درباره ادوارد براون

Shargh - - ادبيات -

«ادوارد بــراون و ایران» عنوان کتابي اســت از حســن جوادي که مدتي است توسط نشــر نو منتشر شده است. براون حــدود چهاردهه به تدریــس و تحقیق در فرهنگ و ادبیــات ایران و همچنین به مطالعات اســلامي و عربي و ترکــي پرداخته بود و آثــاري را هم چاپ و ترجمه کرده بــود. او همچنیــن بهعنوان یــك ایرانشــناس نیز چهره شناختهشدهاي بهشمار ميرود و کساني چون نیکلسون و دنیس راس از شاگردان او بودهاند. «ادوارد براون و ایران»، در پانزده فصل نوشــته شــده که عناوین آنهــا عبارتند از: «ایام تحصیل»، «وضع سیاســي انگلیس و دوستان ایراني براون»، «یكســال در میان ایرانیان»، «تدریس فارســي و مطالعات بابیه»، «بحثي در تصوف و ایرادات کســروي»، «حلقه اســتانبول»، «براون و بلانت- شرقشناسي، اسلام و استقلال ملل شرق»، «مقدمات مشروطه و علاقهمندي براون به سیاســت»، «بعد از فتح تهران»، «اوقاف گیب»، «سه کتاب»، «ســالهاي جنگ جهاني»، «براون و کرزن»، «تاریخ ادبي ایران» و «ســالهاي بازپسین». حسن جوادي در بخشــي از مقدمهاش درباره تدوین کتابش و دسترسي به آرشیوها نوشــته: «من همیشه ميخواستم مکاتبات و اســناد براون را در جایي چاپ بکنم ولي افسوس که دیگر به قسمت اعظم آنها دسترسي نداشتم. تمام این نامهها و اسناد براون توسط خانم کرافورد به کتابخانه دانشــگاه کیمبریج اهدا شده بودند، و من بعد از 1970، دیگر گذرم به کیمبریج نیفتاده است. خوشــبختانه چند تن از دوســتان عزیز به من کمك کردند تا این کتاب را به جایي برســانم. جان گري، استاد بازنشسته اکسفورد که سالها درباره براون کار کرده اســت و کتاب مفصلي درباره او دارد که هنوز چاپ نشــده اســت، لطف خاصي به من دارد و هروقت ســوالي داشتم با کمال گشادهرویي جواب داده است. دوست دیگري که تمام نامههاي براون به حسین دانش در استانبول را در اختیار من گذاشته، استاد پیتر چلکوفسکي از دانشگاه نیویورك است، که سالها پیش این نامههــا را از مجموعهاي که در اختیار خانواده دانش در اســتانبول بوده به خط استنســاخ کرده و مقالهاي هم بر اساس آنها نوشته است.» این کتاب با زندگينامه براون شروع ميشود و در آغاز به دوران تحصیل او و سیر آشنایياش با ایران پرداخته ميشود. در بخشي جداگانه هم به مشروطه و ارتباط براون با مشروطهخواهان توجه شده و سپس مروري بر آثار براون انجام

شده است. در بخشي از فصل یازدهم کتاب با عنوان «سه کتــاب»، ميخوانیم: «براون از آغاز و عملا از قرارداد 1907 و شــروع استبداد صغیر و آمدن مشروطهخواهان به اروپا درگیر حوادث ایران شــد و تا ســالهاي اول جنگ جهاني دمي از فعالیــت بازنماند. با آمدن مشــروطهخواهان به انگلیس، به فکر نوشتن کتابي در این زمینه افتاد و در مدتي کمي بیشــتر از یك ســال در اوت 1909 آن را به پایان برد. کتاب انقلاب ایران در طي جریان مشــروطه و در سالهاي بحراني آن نوشته شد و پیش از پایان انقلاب به پایان رسید. نامههایي از تبریز متممي است بر آن، همانطور که تاریخ هجدهساله آذربایجان جلد دومي است بر تاریخ مشروطه کســروي، منتهــي از لحاظ زماني تا اواســط ســال 1912 ميرســد. پیش از انتشــار انقلاب ایران، براون چند جزوه درباره وقایع جاري ایران منتشر کرد. ». ادوارد براون و ایران/ حسن جوادي/ نشر نو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.