اعتراف عامل قتل دختربچه پارسآبادی بعد از 2 هفته

دادستان اردبیل: عزم جدی برای رسیدگی سریع و فوقالعاده به این پرونده و صدور حکم و اجرای آن وجود دارد

Shargh - - حوادث -

شــرق: سرنوشــت دختربچه اردبیلی کــه 20 روز پیش مفقود شده بود، بالاخره روشن شد و پلیس دریافت این دختربچه به قتل رسیده است.

بــه گزارش خبرنگار مــا، 20 روز قبل اعضای خانواده دختربچهای به نام آتنــا در پارسآباد اردبیل به مأموران پلیــس مراجعه کردند و مدعی شــدند دخترشــان گم شــده اســت. آنها گفتند: آتنــا از خانه خارج شــد تا نزد پدرش برود و این کاری بــود که بارها انجام داده بود اما در زمــان تقریبی که فکر میکردیــم، به محل کار پدرش نرسید و دیگر خبری از او نداریم.پدر آتنا در گزارشی که به مأموران داد، گفت: دخترم بارها مســیر خانه تا محل کار من را آمده بود و مشــکلی هم وجود نداشت؛ روز حادثه هم به ســمت محل کار من آمده است. وقتی از خانه با من تماس گرفتند و پرســیدند آتنا رسیده است یا نه، تازه متوجه شــدم چه اتفاقی افتاده است. هرجایی را که به ذهنم میرســید دخترم رفته باشد، جستوجو کردم، اما او پیدا نشد تا اینکه تصمیم گرفتم موضوع را به مأموران گزارش بدهم. به دستور بازپرس همه بیمارستانها، مراکز پزشــکی قانونی و محلهای که آتنا در آن زندگی میکرد، مورد جســتوجو قرار گرفت اما بعد از چند روز تحقیق مأموران متوجه شدند هیچ ردی از این دختر وجود ندارد. بنابرایــن ربایش این دختر با انگیزه انتقامگیری فرضیهای بود که مأموران آن را پیگیری کردند. بعد از نزدیک به 15 روز تحقیق و بازجویی از مظنونان دستگیرشده درنهایت کارآگاهان متوجه شــدند فردی که پلیس و خانواده آتنا به او مظنون شــده بودنــد، او را در راه رفتن به محل کار پدرش ربوده و ســپس به قتل رسانده است. این فرد بعد از اعتــراف به قتل توضیح داد که جســد آتنا را در حیاط خانهاش دفن کرده اســت. پلیس بعد از بررســی حیاط خانه موفق شــد جســد این دختربچه را کشــف کند. با انتقال جسد به پزشکی قانونی متخصصان در اظهارنظر اولیه درباره زمــان مرگ گفتند آتنا همــان روزی که گم شده، به قتل رسیده است. گمشدن آتنا در پارسآباد، این شهر را تحتتأثیر قرار داده و مردم منطقه به این مسئله واکنشهای زیادی نشان دادند و در این 20 روز در التهاب به سر میبردند تا اینکه وقتی اعلام شد جسد آتنا در خانه مظنون کشــف شده اســت، مردم به مغازه متهم حمله کرده و شیشههای آن را شکستند.

دادستان مرکز استان اردبیل با تشریح جزئیات جدید از پرونده مفقودشدن و قتل دختر هفتساله پارسآبادی گفــت: مظنونی کــه در پنجمین روز مفقود شــدن آتنا اصلانی بازداشت شــده بود، در بازجوییها به قتل اقرار کرد.

ناصر عتباتی جزئیــات پرونده قتل آتنا اصلانی دختر هفتســاله پارسآبادی را تشریح کرد و گفت: حدود 20 روز پیش با اعلام مفقودشدن آتنا اصلانی پرونده کیفری تشکیل شــد و مأموران و کارشناسان زبده مرکز استان و شهرســتان پارسآباد تحقیقات فنــی را زیر نظر بازپرس مرکز استان و پارسآباد آغاز کردند. وی افزود: در پنجمین روز پس از مفقودشــدن نتیجه تحقیقات به شناســایی یک فرد مظنون ختم شــد و با صدور دستور قضائی این فرد دســتگیر و با قرار بازداشت موقت راهی زندان شد. دادســتان اردبیل با بیان اینکه به دســتور دادستان مرکز اســتان این پرونده به صورت فوقالعاده مورد رسیدگی قرار گرفت، تصریح کرد: تحقیقات مفصل و مبسوطی از این مظنون انجام شد و نهایتا در تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که آتنا اصلانی به قتل رسیده است و جسد وی در محیطی که متعلق به این مظنون بوده، کشف شد.

وی افزود: طبق نظریه اولیه پزشــکی قانونی استان، زمان فوت آتنا اصلانی به روز مفقودشدن وی برمیگردد.

عتباتی با بیان اینکه متهم در بازجوییها به قتل اقرار کرده است، یادآور شد: دستگاه قضائی استان عزم جدی برای رسیدگی سریع و فوقالعاده به این پرونده و صدور حکم و اجرای آن خواهد داشت و در کنار سرعت حتما دقت نیز در روند تحقیقات مدنظر خواهد بود. همچنین دادســتان پارسآباد درباره این پرونده گفت: شهروندان پارسآباد مغان مطمئن باشند به پرونده قتل آتنا اصلانی دختر خردســال پارسآبادی با فوریت و دقت رسیدگی ميشــود و حکم الهی صادر و با قاطعیت اجرا خواهد شد. سیدعبدالله طباطبایی عصر دوشنبه در جمع مردم پارسآباد در مصلای امامخمینی )ره( این شــهر حاضر شــد و با ابراز تأســف از قتل آتنا و تســلیت به خانواده این دختر معصوم افزود: ایــن پرونده در همان لحظات اولیه به صورت ویژه تشکیل و به صورت ویژه درباره آن تحقیق و رسیدگی شد. به گزارش رکنا، وی با بیان اینکه کار قضائی یک کار فنی، تخصصی و طاقتفرساســت، افزود: گذشت فقط حق اولیای دم است و حتما و قطعا درباره این پرونده حکم هرچه باشــد صادر و با قاطعیت اجرا خواهد شــد. وی ادامه داد: مطمئن باشــید از روز تشــکیل پرونده تاکنون، از هیچ تلاشی فروگذار نکردهایم و از همان لحظات ابتدایی بازپرســان و کارآگاهان پلیس آگاهی کار را برای جمعآوری ادله و دلایل و مدارک متقن شــروع کردهاند و حدود 60 ســاعت فیلــم دوربینهای مداربســته را به صورت فنی و دقیق بررســی و مطالعه کردهایم. طباطبایی با بیان اینکه مظنونان پرونده بهموقع دستگیر و بازداشت و بازجویی شدهاند، گفت: اگر بگویم بیش از اندازه برای این پرونده وقت و توان گذاشتهایم و به سرعت و شدت و حدت هرچهتمامتر پرونده را به جلو بردهایم، گزاف نگفتهام. وی با قدردانی از اطلاعرســانی بهموقع رســانهها، از خبرنــگاران و مدیــران کانالها و شــبکههای مجازی خواســت به حفــظ آرامش کمک کنند. دادســتان پارسآباد با قدردانی از اتحاد و وحدت مــردم، اظهار کــرد: این اتحاد و همدلــی نباید منجر به سلب آرامش و آسایش دیگران شود. آتنا اصلانی دختر خردسال پارسآبادی از حدود 20 روز پیش به قصد دیدار با پدر خود از خانه خارج شــده بود و از آن زمان تاکنون خبری از وی نبود. جســد این دختر خردسال در پارکینگ خانه متهم دستگیرشده پیدا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.