جزئيات حریق گسترده در ميدان قدس تهران

Shargh - - حوادث -

شرق: سخنگوی سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شهر تهران جزئیات حریق رخداده در تعدادی از مغازههای واقع در میدان قدس را تشریح کرد.

ســیدجلال ملکی دراینباره گفت: ســاعت 9:14 صبح سهشــنبه وقوع حادثه حریــق در تعدادی از مغازههای واقع در تقاطع خیابان شــریعتی و میدان قدس به ســامانه 125 اطلاع داده شد که در پی آن ستاد فرماندهی، آتشنشــانان پنج ایســتگاه را به محل حادثه اعزام کرد. ملکی با اشــاره به حضور عوامل آتشنشــانی در محل افزود: با حضور آتشنشــانان مشاهده شد حریق در حدود 10 مغازه قدیمی در مجاورت یکدیگر رخ داده که تمامی این مغازهها و چند مغازه دیگر دارای ســقفی شــیروانی به مساحت حدود هزار مترمربع بودند و شــعلههای آتش به سقف شــیروانی سرایت کرده و در حال گسترش به مغازههای دیگر اســت. سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شــهر تهران با بیان اینکه آتشنشــانان عملیات خود برای اطفــای حریق را از چند جهت آغاز کردند، به ایســنا گفــت: دقایقی بعد با وجود آنکه آتش به بخشهایی از ســقف مغازههای طبقه دوم نیز سرایت کرده بود، آتشنشــانان از توسعه و گســترش آن جلوگیری کردند و پس از آن شــعلههای آتش به طور کامل مهار و اطفا شــد. ملکی بــا بیان اینکه درحالحاضر عملیات لکهگیری و تخلیه دود در حال انجام است، گفت: این حادثه مورد مصدوم و فوتی نداشت و تنها از نوع خسارتی بوده، البته اعلام میزان دقیق خســارات منوط به بررسی کارشناسان است. سخنگوی سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شــهر تهران گفت: علت ایــن حادثه پس از اتمام عملیات از ســوی کارشناسان آتشنشانی بررسی و اعلام خواهد شد. وی دلیل دود غلیظ برخاسته از این حریق را سرایت آتش به سقف شیروانی اعلام کرد و افزود: در پی این حادثه ترافیک نســبتا ســنگینی نیز در خیابان شریعتی و معابر منتهی به میدان قدس ایجاد شد که عوامل راهور با حضور در محل نســبت به روانســازی و مدیریت آن اقدام کردند. وی در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه آیا حریق به بازار ســنتی تجریش نیز سرایت کرده یا خیر؟ گفت: حریق ارتباطی با بازار ســنتی و بافت ارزشــمند میدان تجریش نداشته و خساراتی به آن وارد نکرده است.

همچنین سخنگوی اورژانس تهران نیز با اشاره به آخرین جزئیات حادثه حریق در میدان قدس پایتخت، گفت: 9 مصدوم این حادثه به بیمارستانهای شــهدای تجریش و اخگر منتقل شــدند. حسن عباســی در ارتباط با حادثه آتشســوزی در میدان قــدس پایتخت، اظهار کــرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه چهار دســتگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه منتقل شــدند. وی افزود: شش مصدوم این حادثه به صورت سرپایی درمان شــدهاند و دو نفر به دلیل تنگی نفس به بیمارستان شهدای تجریش انتقال یافتند. ســخنگوی اورژانس تهران اضافه کرد: یکی از مصدومان نیز دچار شکستگی کتف شده بود که به وسیله نیروهای اورژانس به بیمارستان اخگر انتقال یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.