چه کسی مرد همسایه را به قتل رساند

Shargh - - حوادث -

شــرق: مرد معتادی که متهم است همسایه خود را بهخاطــر بازی والیبــال با دوســتانش و ایجاد مزاحمــت بــرای او به قتل رســانده، در جلســه رسیدگی ادعا کرد قاتل نیست. به گزارش خبرنگار ما، 29 اردیبهشــت ســال 90 در ورامین مأموران متوجه آتشسوزی در یک کارخانه متروکه شدند. آنهــا پــس از حضــور در محل و خاموششــدن آتش، جســد شــخصی را پیدا کردند که به علت سوختگی شدید قابل شناســایی نبود. با توجه به جسد کشفشده، مأموران تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند و متوجه شــدند جســد متعلق به فردی به نام فرید اســت. آنها همچنین متوجه شدند آتشســوزی در محل عمدی بوده و قطعا فرید به قتل رسیده است. در ادامه تحقیقات، یکی از شــاهدان به مأموران گفــت: روز حادثه یکی از همســایههایمان به نام کریم را دیدم که چاقویی خونآلود در دست داشت و از کارخانه خارج شد. او به خانــه ما آمد تا چاقــوی خونآلودی که در دســت داشت را بشــوید. وقتی علت خونی بودن چاقو را از او پرســیدم، به من گفت یکی را به قتل رسانده اســت. با توجه به اطلاعات بهدستآمده، مأموران کریم را بازداشــت کردند و مورد بازجویی قــرار دادند. او همــان ابتدا به قتــل اعتراف کرد و گفــت: فرید بــا ما همســایه بود و همیشــه با دوستانش به اینجا میآمد و والیبال بازی میکرد. روز حادثــه به او گفتم با ایــن کار برایم مزاحمت ایجاد میکنی و دیگر حق نداری با دوســتانت در اینجــا بازی کنید. من را هــل داد، من هم با چاقو به گردنش زدم، بعــد کارخانه را آتش زدم و فرار کردم.بــا تکمیــل تحقیقات، کیفرخواســت برای متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری اســتان تهران ارسال شد، اما اینبار کریم منکر قتل شد. در پایان، قضات پرونده را برای رسیدگی بیشتر تجدید کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.