300 فقره سرقت در کارنامه سیاه دزد خیابانی

Shargh - - حوادث -

پلیس: یکی از عاملان اصلی دســتبرد به وسایل داخل خودروهای ســواری که شواهد موجود حاکی از ارتکاب 300 فقره سرقت از سوي او بود، در مشهد دستگیر شد. فرمانده انتظامی استان خراسانرضوی بــا اعلام این خبــر گفت: از چند هفتــه قبل گزارش ســرقتهای ســریالی وســایل داخــل خودروهای ســواری در مناطقی از شهر مشــهد به فوریتهای پلیســی 110 اعلام شــد. ســردار بهمن امیریمقدم خاطرنشان کرد: مأموران دایره تجسس و گشتهای نامحسوس کلانتری ســیدی در اجرای این عملیات گســترده که تمامــی تیمهــای گشــتی فرماندهی انتظامی مشهد آن را دنبال میکردند، به سرنخهایی دست یافتند که مشــخصات ظاهری یکی از عاملان ســرقتها را بــرای پلیس نمایان میکــرد. فرمانده انتظامی خراســانرضوی گفت: مأمــوران کلانتری پس از چندین ســاعت کنترل و مراقبتهای پوششی توانســتند متهم موردنظر را در حال ارتکاب سرقت دستگیر کنند. ســردار امیریمقدم اظهار کرد: جوان 23ســاله در تحقیقات اولیه پرونــده اعتراف کرد به کریســتال اعتیاد دارد و در پاتوق معتادان ولگرد سر میکند و در این مدت به خاطر تأمین هزینههای مواد مخدر دســت به سرقت وســایل داخل خودروهای سواری زده اســت. فرمانده انتظامی خراسانرضوی تصریح کرد: مأموران انتظامی به شــواهد و ادلهای دست یافتند که حکایت از 300 فقره سرقت از سوي این سارق خیابانی دارد. این متهم دو همدست دیگر خــود را که در بعضــی از ســرقتها او را همراهی میکردند نیز به پلیس معرفــی کرده که پلیس این دو جوان را نیز دستگیر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.