دستگیری سارق سابقهدار در تهران

Shargh - - حوادث -

ایرنا: ســرکلانتر ســوم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دســتگیری یک سارق سابقهدار و کشف یک دســتگاه خودروی ســرقتی از وی خبر داد. سرهنگ رحمــان نعمتی افزود: مأمــوران کلانتری گاندی در ساعت ســه بامداد دوشــنبه حین گشتزنی به یک دســتگاه خودرو پراید که کنار اتوبان پارک شده بود، مظنــون شــدند. راننده خودروی مذکــور به محض مشــاهده مأموران به ســمت اتوبان مدرس متواری شــد. وی با بیان اینکه با اســتعلام شــماره خودرو، ســرقتیبودن آن مشخص شــد، افزود: در تعقیب و گریــز صورتگرفته راننده به دســتور ایســت پلیس توجــه نکرد از این رو بــا رعایت قانــون بهکارگیری ســلاح، پس از شــلیک چنــد تیر هوایــی درنهایت لاســتیک خودرو مورد اصابت قرار گرفت. سرهنگ نعمتی با اشــاره بــه اینکه راننده خــودروی پراید با همان وضعیت هم به فرار خود ادامه داد تا اینکه به دلیل نداشــتن تعادل با یک دستگاه خودروی تیبا که در حاشیه خیابان پارک بود، برخورد و آن خودرو را از ناحیه عقب تخریب کرد، عنوان کرد: ســارق دستگیر و به همــراه خودروی ســرقتی به کلانتــری منتقل شد. سرکلانتر ســوم پایتخت خاطرنشان کرد: سارق دارای ســابقه بوده و حین تعقیب و گریز اجناسی را به بیرون پرتاب کرده اســت که در این زمینه پرونده تشکیل شده و موضوع در حال بررسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.