کشف 2 کیلوگرم هروئین از خودروی L90

Shargh - - حوادث -

میزان: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بردسیر از کشــف دو کیلوگرم هروئین و 134 کیلوگرم تریاک در محور مواصلاتی بافت به کرمان خبر داد. محمدامین نخعی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر بردسیر حین ایست و بازرسی در محور بافت به کرمان در موقعیت گردنه سنگ صیاد، به یک دستگاه خودرو ال90 مشــکوک و ســپس خودروی مذکور را متوقف میکنند. این مقام قضائی تصریح کرد: پس از بازرسی خودرو دو کیلوگرم هروئین از سرنشینان خودرو که یک مرد و دو خانم بودهاند، کشــف شــده است. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بردسیر اعلام کرد: هر دو متهم زن دستگیرشده سوابق متعدد حمل مواد مخدر دارند و همسر یکی از متهمان نیز در سال 93 به اتهام حمل مواد مخدر از نوع هروئین به اعدام محکوم شده بود. وی همچنین از کشــف 134 کیلوگرم مواد مخدر از نــوع تریاک در محور مواصلاتی بافت به کرمان خبر داد و افزود: در این رابطه نیز ســه متهم دســتگیر و با قرار بازداشــت موقت روانه زندان شدهاند و خودروی 405 حامل مواد مخدر نیز توقیف شده است. نخعی با بیان اینکه تمامی متهمان با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدهاند، گفت: تحقیقات تکمیلی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بردسیر در حال انجام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.