دستگیری اعضای باند آدمربایی در کرمان

Shargh - - حوادث -

ایرنــا: دادســتان عمومــی و انقــلاب کرمــان از دســتگیری اعضای یک بانــد آدمربایــی و زورگیری در کرمــان خبر داد. دادخدا ســالاری افــزود: در پی شــکایت یکی از شــهروندان مبنی بــر آدمربایی در کرمان به وســیله اعضای یک باند موضوع در دستور کار بازپرســی ویژه شعبه سوم دادســرای عمومی و انقلاب کرمــان قرار گرفــت. وی ادامــه داد: پس از تحقیقات مشخص شد سردسته این باند فردی شرور و سابقهدار است که دســتورات لازم برای دستگیری متهم و همدســتانش صــادر و متهم بــه همراه دو همدستش دســتگیر شــد. وی عنوان کرد: در ادامه بررسیها مشخص شد اعضای این باند در زمینههای اخــاذی، آدمربایی، ضربوجرح، اقــدام علیه امنیت داخلــی و ایجاد رعب و وحشــت برای شــهروندان مدتهاست فعالیت داشته و تاکنون نسبت به چندین نفر از شهروندان اقدامات مجرمانهای انجام دادهاند. دادستان کرمان افزود: متهمان هماکنون در بازداشت هســتند و تحقیقات برای دستگیری سایر عوامل باند ادامه دارد. دادســتان عمومــی و انقلاب مرکز کرمان در پایان ضمن بیان اهمیت تأمین امنیت شــهروندان و برخورد با افراد شرور و ســابقهدار گفت: پرونده به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد تا آرامش و امنیت مردم هرچهسریعتر تأمین شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.