کشف 62 فقره سرقت به ارزش 5 میلیارد در مهدیشهر

Shargh - - حوادث -

پلیس: فرمانده انتظامی اســتان ســمنان از کشف 62 فقره انواع ســرقت به ارزش بالــغ بر پنج میلیارد ریال در شهرستان مهدیشهر خبر داد و گفت: سرکرده معتاد و ســه عضو نوجوان این باند دســتگیر شدند. ســردار «روحالامین قاســمی» اظهار کرد: در راستای گزارش مردمی مبنی بر وقوع چندین فقره سرقتهای مختلف در سطح شهرستان مهدیشهر، پیگیری ویژه پرونده از ســوي مأموران پلیس آگاهی آغاز شد. وی افزود: اشــراف اطلاعاتی و تحقیقــات میدانی پلیس حکایت از فعالیت باندی ششنفره با بهرهگیری از سه نوجوان 12ســاله در این گروه داشــت. سردار قاسمي گفــت: پلیس در یک عملیات غافلگیرانه ســرکرده و ســارقان نوجوان این باند را دستگیر کرد. وی در ادامه با اشاره به اعتیاد شــدید سارق 40ساله به انواع مواد مخدر گفت: ســارقان نوجوان بــه ازای تحویل اموال سرقتی به این مجرم مبالغ ناچیزی دریافت میکردند. سردار قاسمی تصریح کرد: در بررسیهای تخصصی پلیــس اعضای این باند به 62 فقره انواع ســرقت به ارزشی بالغ بر پنج میلیارد ریال اعتراف کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.