مردی که همسر و دخترش را به قتل رسانده بود، از قصاص رهایی یافت

Shargh - - حوادث -

میزان: پدری که ســال گذشــته همســر و دختر 2۸ســالهاش را کشته بود، دیروز با رضایت اولیای دم از مجــازات قصاص رهایی یافت. دادســتان عمومی و انقــلاب آققلا دراینباره افــزود: پرونده این قتل در مرحله رسیدگی در دادســرا بود که اعضای خانواده قاتــل که اولیای دم هم هســتند، دیروز با مراجعه به بازپــرس پرونده، درخواســت قصاص خــود را پس گرفتند و پدر خانواده را بخشیدند. حسن نجفی با بیان اینکه اختلافات خانوادگی علت قتل عنوان شده بود، اضافــه کرد: پرونده این فــرد از جنبه خصوصی جرم بسته شد، اما رسیدگی به پرونده از جنبه عمومی جرم ادامه دارد و پس از صدور کیفرخواســت برای رأی به دادگاه فرستاده خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.