نمیخواهيم عکس کمک به بيماران را پخش کنيم

Shargh - - هنر -

گروه هنر: فاطمه معتمدآریا، عضو هیئتمدیره خانه ســینما، در نشست این خانه در روز سهشــنبه، 20 تیر گفت: مســئلهای کــه در هیئتمدیره فعلی بر آن اصرار ورزیده میشــود این اســت که هیچ کار جدیدی را شــروع نکنیم و از پیگیریهایــی که برای بیماران بهویژه در بحــث بیمه انجام میدهیم هم نمیخواهیم عکســی پخش کنیم. این ســنتی بوده که از قبل در خانه سینما وجود داشــته و ما ســعی کردیم آن را ادامه دهیم. فاطمــه معتمدآریا که بــا 28 رأی و بالاترین میزان رأی عضو هیئتمدیره شــده و این ســومین دوره همکاریاش در این سمت است، تأکید کرد: ما به دنبال این هستیم بودجهای را کــه در اختیار داریم صرف کســانی کنیم که عضو اصلی خانه ســینما و از طریق کارهای ســینمایی عضو این نهاد صنفی هســتند و بیمه جای دیگری نیستند. همایون اسعدیان، رئیس هیئتمدیره خانه سینما، ظهر نیز در نشست خبری اعضای هیئتمدیره خانه ســینما درباره توقیف فیلمها و واکنش خانه سینما گفت: دوســتان، هم در هیئتمدیره قبلی و هم در هیئتمدیره فعلی تلاش میکنند تا مشکلات فیلمسازان؛ از قاچاق فیلم تا توقیف آنها حل شود و ما با شکایت و نامهنگاری این مسائل را پیگیری میکنیم. همایون اسعدیان درباره فیلم «گشــت 2» و دلخوری سعید سهیلی، افزود: همانند هیئتمدیره قبلی، مــا نیز هر کاری را که انجام میدهیم، در بــوق و کرنا نمیکنیم. خانه سینما پس از اتفاقی که برای فیلم «گشت 2» رخ داد، بلافاصله موضوع را با پلیس در میان گذاشت و آنها اعلام کردند هر شکایتی که از طرف خانه سینما به پلیس تهران اعلام شــود، کمتر از 72 ســاعت اقدام ميکنند و به سرانجام میرســانند. او با اشــاره به اینکه رفتار آقای ســهیلی را درک میکند، گفت: شاید او اطلاع نداشت که ما چگونه موضوع را پیگیری میکنیم، اما بااینحال همچنان مُصر هستیم که هیئتمدیره ابتدا کار خود را انجام دهد و بعد اعلام کند. دراینباره برای فیلم «عصبانی نیســتم» هم خانه سینما رسما به سردار ســاجدینیا درباره تکثیر غیرقانونی نامه نوشت، اما شکایتی دریافت نکردیم. فاطمه معتمدآریا نیز گفت: خانه ســینما میتوانــد موضوع را اعلام کند، اما برای ادامه پیگیریها باید حتما به طور رسمی شخص مالک فیلم شکایتی را تنظیم کند. علی قائممقامی، سخنگوی خانه سینما، گفت: در آن زمان به رضا درمیشیان گفتم که خانه سینما مســئله را پیگیری کرده و شماره دفتر سردار ســاجدینیا را هم دادم که بقیه موضوع را خــودش پیگیری کند چون ادامه کار با مالک فیلم اســت. در بخش دیگری از این نشســت، همایون اسعدیان با اشــاره به تلاش تمام مدیرانعامل این نهاد صنفی که خواســتهاند بودجه بیشتری برای خانه ســینما بگیرند، گفت: ما تلاش میکنیم خود را از بودجه ارشاد بینیاز کنیم و درعینحال بودجه بیشتری را هم در اختیار داشته باشیم. مــا تا وقتی نتوانیــم رگ حیات اقتصادی خــود را از بودجه دولتی جدا کنیم، سرویســی که میدهیم چندان زیاد نخواهد بود. بنابر گفته او، هیچکس خبر ندارد خانه سینما چه بودجهای را صرف افراد نیازمند و محتاج صنف خود و حتی بازماندگان هنرمندان میکند. البته اصلا ادعا نمیکنند که این سرویسها زیاد است. فاطمه معتمدآریا با تأکید بر اینکه تمام اختلافاتی که درخصوص صنوف مختلف بهویژه مستندسازان به آنها به ارث رسیده است، گفت: درواقع ما به انتهای تمام اختلافات و مســائلی که در صنف و انجمن مستندســازان وجود داشــت، رسیدیم وگرنه بیش از دو سال اســت که این مسئله از طرف خانه ســینما پیگیری میشــود و هیئتمدیره جدید نمیتوانست معجزهای انجام دهد. رئیس هیئتمدیره خانه ســینما در پاسخ به پرسشی درباره بیمه تکمیلی اعضای صنوف خانه سینما نیز اظهار کرد: سرویسی که بیمهکننده به ما میدهد نسبت به سال گذشته تا سقف صد میلیون افزایش پیدا کرده است، اما درباره ویزیتهای پزشــکی، من حضورذهن ندارم. بههرترتیب دوستان در تلاش هســتند امکانات بیشــتری در بیمه تکمیلی برای اعضای خانه سینما فراهم کنند. فاطمه معتمدآریا در تکمیل ســخنان او مطرح کرد: هر بیمهای برای خود تعرفه مشخصی دارد و فکر میکنم بیمه رازی اگر تعرفههایش در بخشهایی بالاست، در حوزههای دیگری پایین است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.