«نقطه و شیر» مستندی درباره تناولی اکران شد

Shargh - - هنر -

گــروه هنر: فیلم مســتند «نقطه و شیر» ساخته سروناز علمبیگــی و تهیهکنندگــی گالری 10 دوشــنبه 19 تیر به نمایــش درآمــد. ایــن فیلم 30دقیقهای برای نخستینبار در آییــن گشــایش نمایشــگاه «پرویــز تناولــی و شــیرهای ایران» بــه نمایش درآمد و با اســتقبال روبهرو شــد. علمبیگی با اســتفاده از انیمیشــن و بــا نگاهی هنرمندانــه و ساختارشــکن و بدون آوردن پرویــز تناولــی در برابر دوربین، مســتندی دربــاره تناولی و اندیشــههای او ســاخته اســت که بــه چهار وجه شــخصیت هنــری و فرهنگی او یعنی مجسمهســازی، نقاشــی، نویســندگی و مجموعهداری نگاه میکند. در پایان نمایش فیلم «نقطه و شــیر» جلسه نقد و بررســی این فیلم با حضــور هوشــنگ گلمکانــی، منتقد سرشــناس و ســردبیر ماهنامــه فیلــم و ســروناز علمبیگی )کارگردان( برگزار شد. سروناز علمبیگی )سازنده مســتند نقطه و شیر( گفت: فیلم «نقطه و شیر» از مجسمه فرهاد آقای تناولی شروع میشود، سپس به آتلیه کبود ایشــان میرســد، بعد بر طلسمها و مجموعهداری آقای تناولی متمرکز میشــود، بعد از آن قفلها را میبینیم، سپس مکتب سقاخانه و هیچ است و در نهایت به شیرها میرسیم. تنها در انتهای فیلم است که آقای تناولی در فیلم حضور پیدا میکنــد. علمبیگــی در گفتوگو بــا ایلنا، با اشــاره به محدودیت زمانی برای ساخت این فیلم گفت: حدود ســه ماه پیش، با آقــای بهزاد حاتم )دبیر نمایشــگاه( گفتوگویی داشتیم. آقای حاتم پیشــنهاد کردند که من این فیلم را بســازم. چون زمان محدود بود، اصلا نمیتواســتم راه آزمون و خطا در پیش بگیرم. پس باید دقیق میدانستم که چه میخواهم. بنابراین مدت زمان ســاخت فیلم برای من واقعا کوتاه بود. تصمیم داشــتم قطعا از انیمیشــن استفاده کنم و در عین حال میخواستم به اصل کارهای آقای تناولــی وفادار بمانم. برای ساخت انیمیشــنها از آثار ایشان استفاده کردم و در کارهایشان هم دخل و تصرفی صورت ندادم. همچنیــن از یکســری از مجموعههــای باارزش دیگر، مثل عجایبالمخلوقات قزوینی بهره بردم.

این فیلمســاز افــزود: محوریت فیلم، بیشــتر روی خاطــرات آقای تناولی اســت. اولین متریالی که برای ســاخت این مســتند به دســت من آمد، یکسری عکس بود که از قدیمیترین عکسهای آقای تناولی به حســاب میآمد. البته من از همه این عکسها در این مســتند استفاده نکردم. آقای تناولی یک عادتی که داشــتند، این بود که پشــت عکسهاشــان، یکسری یادداشــتهای کوچک مینوشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.